ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50260000-3347

สำนักงานเขตจตุจักร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางจารุณี มณูธรรม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาของประเทศ ดังนั้นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครเน้นการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าว ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สำนักงานเขตจตุจักร เป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร และต้องนำแผนมาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคน จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสังกัดสำนักงานเขตจตุจักรขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาที่มั่นคงและยั่งยืน

50260700/50260700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตจตุจักร ได้รับความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน ทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางด้านการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตจตุจักร

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตจตุจักร จำนวน 7 โรงเรียน แต่ละโรงเรียนดำเนินการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 2 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตจตุจักร จำนวน 7 โรงเรียน ๆ ละ 12 คน รวมจำนวน 84 คน ด้านคุณภาพ 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตจตุจักร ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 2. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตจตุจักร ได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : โรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามโครงการ พร้อมเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-08-31)

70.00

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณืเพื่อใช้ในการจัดประชุมในภาคเรียนที่ 1/2564 พร้อมเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วทุกโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-30)

60.00

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณืเพื่อใช้ในการจัดประชุมในภาคเรียนที่ 1/2564 เรียบร้อยแล้วทุกโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-29)

50.00

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดประชุมตามโครงการในภาคเรียนที่ 1/2564 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-31)

40.00

31/05/2564 : รงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดประชุมตามโครงการในภาคเรียนที่ 1/2564 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-29)

35.00

29/04/2564 : โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดประชุมตามโครงการในภาคเรียนที่ 1/2564 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-30)

30.00

30/03/2564 : โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตจุักร 7 โรงเรียน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุที่ใช้ในการจัดประชุมตามโครงการในภาคเรียนที่1/2564 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-28)

25.00

28/02/2564 : โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักรจัดประชุมตามโครงการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-31)

20.00

1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนจัดทำแผนการสัมมนาตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-24)

15.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนจัดทำแผนการสัมมนาตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

ฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดเพื่อดำเนินการจัดสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3347

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3347

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 76.92

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
76.92

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **