ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50260000-3351

สำนักงานเขตจตุจักร : (2564)

0

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0

นางจารุณี มณูธรรม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจตุจักร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสังกัดสำนักงานเขตจตจักร จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักกีฬาแต่ละประเภทที่กำหนดไว้เพื่อส่งเข้าแข่งขันในระดับกลุ่มเขตจนถึงรอบชิงชนะเลิศในระดับกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นการฝึกฝนเยาวชนให้รู้จักการเล่นกีฬาและมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา มีความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติดรวมถึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

50260700/50260700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะและมีระเบียบวินัย ๒. เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลามัยของเยาวชนให้แข็งแรง ๓. เพื่อเปฯการเพ่ิมพูนทักษะที่ดีและถูกต้องในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ และส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะทางด้านกีฬา เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่กีฬาระดับชาติ ๔. เพื่อการพัฒนาทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ๕. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่มั่วสุมในอบายมุข ๖. นักเรียนมีโอกาสเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ ๑. นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตจตุจักร จำนวน ๗ โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ได้แก้ โรงเรียนประชานิเวศน์ โรงเรียนเสนานิคม โรงเรียนวัดเสมียนนารี โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช โรงเรีนบ้านลาดพร้าว โรงเรียนวัดเทวสุนทรและโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ๒. ชนิดกีฬานักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่จัดการแข่งขัน ๑๗ ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล (ชาย) บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส เปตอง เซปักตะกร้อ ว่ายน้ำ แบดมินตัน กรีฑา ฟูตซอล (ชาย) ยิมนาสติกลีลา ลีลาศ กอล์ฟ วอลเลย์บอลชายหาด ฟุตบอล (หญิง) ฟุตซอล (หญิง) หมากกระดาน ด้านคุณภาพ ๑. นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตจตุจักร มีโอกาสเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง ๒. นักเรียนรู้จักการเล่นกีฬาตลอดจนได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้มีน้ำใจเป็นักกีฬา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2021-06-29)

0.00

ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณNการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณNการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณNการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-05-31)

35.00

31/05/2564 : ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-29)

35.00

29/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมหารือกำหนดวันจัดกิจกรรมตามโครงการระดับสำนักงานเขตในเดือนมิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-30)

30.00

30/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมหารือกำหนดวันจัดกิจกรรมตามโครงการระดับสำนักงานเขตในเดือนมิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-28)

25.00

28/02/2564 : สำรวจความต้องการของโรงเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดทุกรายการเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการจัดการแข่งขัน,

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-31)

20.00

1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจความต้องการของโรงเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดทุกรายการเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการจัดการแข่งขัน,

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-24)

15.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจความต้องการของโรงเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดทุกรายการเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการจัดการแข่งขัน,

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

ฝ่ายการศึกษาจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้จัดทีมนักกีฬาทุกโรงเรียนในสังกัดเพื่อรับทราบนโยบายและวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3351

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3351

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 76.92

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
76.92

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **