ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต : 50260000-3354

สำนักงานเขตจตุจักร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางจารุณี มณูธรรม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจตุจักร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร ขึ้น เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ มีมาตรฐาน

50260700/50260700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร 2. เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตจุักร 3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้โรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักรเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสองภาษา

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร 7 โรงเรียน ตั้งแต่ชั้นปฐมวัยขึ้นไป 3.2 ด้านคุณภาพ 3.2.1 นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ถูกต้องตามมาตรฐานสากล 3.2.2 นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร มีผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 3.2.3 นักเรียนและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสองภาษา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : โรงเรียนดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ พร้อมเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-08-31)

70.00

โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษตามโครงการในภาคเรียนที่ 1/2564 พร้อมเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-30)

60.00

โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษตามโครงการในภาคเรียนที่ 1/2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-29)

50.00

โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษตามโครงการในภาคเรียนที่ 1/2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-31)

40.00

31/05/2564 : โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร ที่ส่งฎีกาเบิกจ่ายในเดือนเมษายนครบทุกโรงเรียนแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2021-04-29)

36.00

29/04/2564 : โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนครูสอน ตามกำหนดการสอน ในภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2563 พร้อมเบิกจ่ายเป็นรายเดือน และเตรียมจัดทำแผนการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-30)

30.00

30/03/2564 : โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนครูสอน ตามกำหนดการสอน ในภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2563 พร้อมเบิกจ่ายเป็นรายเดือน และเตรียมจัดทำแผนการเรียยนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-28)

25.00

28/02/2564 : โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนครูสอน ตามกำหนดการสอน ในภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2563 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 พร้อมเบิกจ่ายเป็นรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-31)

20.00

1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนครูสอน ตามกำหนดการสอน ในภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2563 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 พร้อมเบิกจ่ายเป็นรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-24)

15.00

โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนครูสอน ตามกำหนดการสอน ในภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2563 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 พร้อมเบิกจ่ายเป็นรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

ฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดเพื่อใช้ดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:หาผู้รับจ้างฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:บริหารงานตามสัญญา
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3354

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3354

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 76.92

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
76.92

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **