ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน : 50260000-3356

สำนักงานเขตจตุจักร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางจารุณี มณูธรรม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน โดยสำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 438 โรงเรียน (80 เครือข่าย) ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปี ด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็งมีคุณภาพสูงจึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืนและที่สำคัญคือคุณภาพผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป ด้วยเหตุผลดังกล่าวเครือข่ายโรงเรียนที่ 21 สำนักงานเขตจตุจักร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตจตุจักร จำนวน 7 โรงเรียน โดยเน้นการพัฒนาด้วยระบบคุณภาพภายในทั้งระบบหลักและระบบสนับสนุน มีกระบวนการของระบบคุณภาพในทุกระบบย่อยเพื่อนำไปสู่ระบบหลักของโรงเรียน การดำเนินโครงการเน้นเพื่อผดุงคุณภาพ และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

50260700/50260700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตจตุจักร ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน 2. เพื่อจัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้เพื่อจัดเวทีให้ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนเผยแพร่ผลงาน พัฒนาการเป็นวิทยากรเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างผู้นำทางวิชาการ ภายในเครือข่าย 3. เครือข่ายโรงเรียนที่ 21 สำนักงานเขตจตุจักร มีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 4. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตจตุจักรมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ เครือข่ายโรงเรียนที่ 21 สำนักงานเขตจตุจักร มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชนโดยลักษณะของกิจกรรมดำเนินการในรูปแบบต่อไปนี้ 1. จัดนิทรรศการแสดงผลงาน นวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน 7 โรงเรียน 2. จัดประกวดแข่งขัน เพื่อสรรหาผลงานทางวิชาการ ครูสอนดี หรือนักเรียนที่มีความสามารถประเภทต่างๆ ของเครือข่ายโรงเรียนที่ 21 สำนักงานเขตจตุจักร ทั้ง 7 โรงเรียน ด้านคุณภาพ 1. ผลงานของเครือข่ายโรงเรียนที่ 21 สำนักงานเขตจตุจักร มีคุณภาพสามารคเป็นแบบอย่างได้ 2. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตจตุจักร มีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบนวัตกรรมการบริหารและนวัตกรรมทางวิชาการ ของเครือข่ายโรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : โรงเรียนดำเนินการกิจกรรมตามโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-08-31)

70.00

โรงเรียนผู้ประสานงานโรงเรียนเครือข่ายที่ 21 ได้ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-07-30)

55.00

โรงเรียนผู้ประสานงานโรงเรียนเครือข่ายที่ 21 ได้ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-29)

50.00

เครือข่ายโรงเรียนที่ 21 ดำเนินการกิจกรรมคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-31)

40.00

31/05/2564 : โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียนที่ 21 ได้ประสานให้โรงเรียนในสังกัดส่งรายชื่อครูดีเด่นกลุ่มสาระต่าง ๆ เพื่อคัดเลือกเป็นครูดีเด่นระดับเขต เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :การจัดนิทรรศการวิชาการ ชะลอไปก่อนเนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-29)

35.00

29/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประธานโรงเรียนเครือข่ายที่ 21 (โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์) ประชุมเพื่อกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการในภาคเรียนที่1/2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-30)

30.00

30/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประธานโรงเรียนเครือข่ายที่ 21 (โรงเรียนประชานิเวศน์) ประชุมเพื่อกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการในภาคเรียนที่1/2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-28)

25.00

28/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประธานโรงเรียนเครือข่ายที่ 21 (โรงเรียนประชานิเวศน์) ประชุมเพื่อกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการในภาคเรียนที่ 2/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-31)

20.00

1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประธานโรงเรียนเครือข่ายที่ 21 (โรงเรียนประชานิเวศน์) ประชุมเพื่อกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-24)

15.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนประธานโรงเรียนเครือข่ายที่ 21 (โรงเรียนประชานิเวศน์) ประชุมเพื่อกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

ฝ่ายการศึกษากำหนดจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด เพื่อหารือและกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมร่วมกัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3356

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3356

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 76.92

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
76.92

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **