ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ก่อสร้างสวนสาธารณะวิภาวดี 18 แยก 3 : 50260000-3363

สำนักงานเขตจตุจักร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.เยาวลักษณ์ คำผาย 5212-5213

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจตุจักร ได้รับมอบหมายจากนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ สวนวชิรเบญจทัศ ให้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนของพื้นที่ซอยวิภาวดี 18 แยก 3 เขตจตุจักร ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่อง ในการออกแบบก่อสร้างให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นสวนสาธารณะพื้นที่สีเขียว ที่ครบวงจร เพื่อรองรับประชาชนทั้งเด็ก นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน ผู้สูงอายุ สามารถใช้ประโยชน์ในการการพักผ่อน เดินเล่น ออกกำลังกาย ให้แล้วเสร็จและเปิดใช้ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

50260300/50260300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตจตุจักร 2 ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง 3 เป็นสวนสาธารณะที่ประชาชนทุกเพศทุกวัยใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

เป้าหมายของโครงการ

1.ก่อสร้างศาลาพักผ่อน 2.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งเสียงตามสาย ติดตั้งกล้อง CCTV และปลูกต้นไม้เพิ่มเติม 3.ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย 4.ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาออกกำลังกาย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-31)

100.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-05-31)

100.00

31/05/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-04-30)

100.00

30/04/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2021-03-30)

0.00

อยู่ในขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-02-28)

60.00

2/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-01-30)

50.00

1/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-12-30)

50.00

12/30/2020 : ขออนุมัติจัดสรรเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยื่นเสนอราคา 18 พ.ย. 63 และพิจารณาผล 26 พ.ย.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดแบบรูป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:หาผู้รับจ้างฯ
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:บริหารงานตามสัญญา
:60%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3363

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3363

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 76.92

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
76.92

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **