ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช่จ่ายโครงการอาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด : 50260000-3367

สำนักงานเขตจตุจักร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวพรศิริ สมจอมชาญ 5204

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สํานักงานเขตจตุจักร จัดทำโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตจตุจักรขึ้นเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตการจัดให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชนในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดทั้งนี้มีความจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาและประเมินผลอาสาสมัครอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รับทราบสถานการณ์ยาเสพติดข้อมูลข่าวสารทางราชการที่ทันสมัยและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดจนถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในชุมชนเพื่อให้ความรู้เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาสาสมัครเรียนนครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดจตุจักร ให้ปฏิบัติงานอย่างไรประสิทธิภาพต่อไป

50260100/50260100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเข้าร่วมกิจกรรม 1 ครัง/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : 1. ฝ่ายปกครอง ได้ขอเห็นชอบจากผู้อำนวยการเขตจตุจักรกำหนดการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด และกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดและภาคีเครือข่ายเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตจตุจักร ในวันที่ 16 มกราคม 2564 และ วันที่ 23 มกราคม 2564 ตามหนังสือฝ่ายปกครองที่ กท 6501/1116 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ผู้อำนวยการเขตจตุจักรเห็นชอบการเลื่อนจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไปจนกว่าสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย ตามหนังสือฝ่ายปกครองที่ กท 6501/1195 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เป็นเงิน 90,200.-บาท (เก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็น - ค่าวัสดุ จำนวน 13,550.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 76,650.-บาท (เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อย ห้าสิบบาทถ้วน) ในการนี้ฝ่ายปกครองได้จัดซื้อวัสดุเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดไปแล้ว เป็นเงิน 13,550.-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 76,650.-บาท (เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเดือนกุมภาพันธ์2564 มียอดผู้ติดเชื้อลดลง ฝ่ายปกครอง จึงได้ขอเห็นชอบจากผู้อำนวยการเขตจตุจักรกำหนดการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด และกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดและภาคีเครือข่ายเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตจตุจักรในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 และวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ตามหนังสือฝ่ายปกครอง ที่ กท 6501/222 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลับมามียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากในช่วงเมษายน ผู้อำนวยการเขตจตุจักรเห็นชอบการเลื่อนจัดกิจกรรมฯ ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นตามหนังสือ ฝ่ายปกครองที่ กท 6501/397 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 3. ตามข้อกำหนดออกตามมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน เฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล ห้ามการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า ห้าคน โดยให้เป็นไปตามข้อห้ามและข้อยกเว้นตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2564 โดยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดการอบรม การสัมมนา หรือการประชุมในช่วงระยะเวลานี้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ ศปก.ศบค.กำหนด ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ข้อ 7 ห้ามการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าคน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-08-31)

20.00

31/08/2564 : ฝ่ายปกครอง ได้ขอเห็นชอบจากผู้อำนวยการเขตจตุจักรกำหนดการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด และกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดและภาคีเครือข่ายเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตจตุจักร ในวันที่ 16 มกราคม 2564 และ วันที่ 23 มกราคม 2564 ตามหนังสือฝ่ายปกครองที่ กท 6501/1116 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ผู้อำนวยการเขตจตุจักรเห็นชอบการเลื่อนจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไปจนกว่าสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย ตามหนังสือฝ่ายปกครองที่ กท 6501/1195 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เป็นเงิน 90,200.-บาท (เก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็น - ค่าวัสดุ จำนวน 13,550.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 76,650.-บาท (เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อย ห้าสิบบาทถ้วน) ในการนี้ฝ่ายปกครองได้จัดซื้อวัสดุเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดไปแล้ว เป็นเงิน 13,550.-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 76,650.-บาท (เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-07-30)

20.00

30/07/2564 : เลื่อนการกิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-06-30)

20.00

30/06/2564 : โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด งบ 53,160 บาท กำหนดจัดในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 แต่ขอเห็นชอบจากผอ.เขตจตุจักร เลื่อนการกิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-05-31)

20.00

31/05/2564 : เนื่องเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ฝ่ายปกครองจึงได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์พิษภัยยาเสพติดผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยใช้สื่อจาก ปปส.กทม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-04-30)

20.00

30/04/2564 : เนื่องเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ฝ่ายปกครองจึงได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์พิษภัยยาเสพติดผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยใช้สื่อจาก ปปส.กทม.

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-31)

20.00

31/03/2564 : ชลอโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-28)

20.00

2/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชลอโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-30)

20.00

1/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชลอโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-30)

20.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้จัดทำหนังเชิญประชุมคณะกรรมการฯเพื่อประชุมวันวันที่ 23 ธ.ค. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตจตุจักร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-26)

1.00

10/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองรออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:หาผู้รับจ้างฯ
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:บริหารงานตามสัญญา
:60%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3367

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3367

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-2004

ตัวชี้วัด : อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตจตุจักร

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า : 1

ผลงานที่ทำได้ ไม่น้อยกว่า : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่า)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

95 / 50
2
1.00

100 / 50
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **