ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพื่มพื้นที่สีเขียว : 50260000-3369

สำนักงานเขตจตุจักร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเกชา คงเขียว โทร. 5222-5223

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากโลกปัจจุบันประสบปัญหาภาวะโลกร้อน อันเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้นซึ่งหลายประเทศ เมืองใหญ่ต่างๆ รวมไปถึงกรุงเทพมหานครต่างก็ลงนามทำความร่วมมือระหว่างกันที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการลดก๊าซไม่พึงประสงค์และเพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตจตุจักรได้เล็งเห็นและตระหนักดีถึงปัญหาโลกร้อน จึงได้พยายามอย่างยิ่งที่จะจัดสรรพื้นที่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามจุดต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สีเขียวที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่เพื่อลดมลปัญหามลพิษในพื้นที่อันจะเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบัน อีกทั้งยังเสริมสร้างภาพพจน์ของกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองแห่งสิ่งแวดล้อมมีสถานที่พักผ่อนให้กับชาว กรุงเทพฯ ที่อยู่ในสภาวะเคร่งเครียดจากสังคมเมือง สามารถใช้สถานที่ดังกล่าวผ่อนคลายความเครียดและสามารถใช้ชีวิตในสังคมเมืองได้อย่างเป็นสุขอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่อย่างยังยืน ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องต่อไป

50260600/50260600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรงภูมิทัศน์พื้นที่เขตจตุจักรให้ร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่อาศัย และลดปัญหามลพิษในพื้นที่ในการขับเคลื่อนนโยบายมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม 2. เพื่อซ่อมแซมพื้นที่สีเขียวที่ทรุดโทรม

เป้าหมายของโครงการ

1. ดำเนินการปลูกซ่อมต้นไม้ทั่วพื้นที่เขตจตุจักรให้ร่มรื่นสวยงาม 2. ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เขตจตุจักร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามกิจกรรมพร้อมรายงานผลการดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-08-31)

40.00

31/08/2564 : ดำเนินการปลูกต้นไม้กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-30)

70.00

30/07/2564 : จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-บิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-07-01)

65.00

01/07/2564 : อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-30)

65.00

30/06/2564 : อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-31)

60.00

31/05/2564 : อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-30)

55.00

30/04/2564 : อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-31)

50.00

31/03/2564 : อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-02-27)

45.00

27/02/2564 : อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-30)

40.00

1/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-12-30)

35.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เห็นชอบและอนุมัติจัดซื้อต้นไม้และว้สดุในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-30)

20.00

30/11/2563 : จัดทำโครงการพร้อมขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเสนออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและอนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูก
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการปลูกปและบำรุงรักษาต้นไม้ตามแผน
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติตตามรายงานผบลโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3369

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3369

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-862

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

95 / 100
2
50.00

100 / 50
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **