ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50260000-3370

สำนักงานเขตจตุจักร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวอภิญญา ทิชัย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาชุมชน ซึ่งในการพัฒนาชุมชนจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวก และรดเร็วในการพัฒนาชุมชน จึงได้หาแนวทางในการใช้จ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน โดยใช้วิธีการทางการเงินเป็นกลไกให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานกลุ่มร่วมกัน ในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบและติดตามผลด้านการพัฒนาชุมชน

50261000/50261000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 41 ชุมชน 2. เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดในชุมชน 3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับคณะกรรมการชุมชน ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 41 ชุมชน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 ดังนี้ 1. ชุมชนละ 5,000 บาท/เดือน จำนวน 27 ชุมชน 2. ชุมชนละ 7,500 บาท/เดือน จำนวน 11 ชุมชน 3. ชุมชนละ 10,000 บาท/เดือน จำนวน 3 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 10 ชุมชน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 55,401.00.-บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือนกันยายน 2564 จำนวน 7 ชุมชน 40,076.00

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-30)

80.00

30/08/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 10 ชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 50,460.00.-บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 10 ชุมชน 57,871.00

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2021-07-27)

64.00

27/07/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 9 ชุมชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 44,429.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-06-29)

56.00

เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 10 ชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-05-25)

48.00

ค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 12 ชุมชน 57,318.-บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 12 ชุมชน 65,323.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-20)

40.00

20/04/2564 : ค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 11 ชุมชน 57,779.00 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 12 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-02-25)

32.00

2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 14 ชุมชน 59,881.00 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 11 ชุมชน 57,779.00

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2021-01-28)

24.00

28/01/2564 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 14 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-12-30)

16.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 16 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-11-25)

8.00

25/11/2563 : เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 14 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการเบิกจ่าย
:90%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการเบิกจ่าย
:5%
เริ่มต้น :2021-09-30 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-30 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3370

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3370

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 76.92

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
76.92

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **