ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯชีวิตมั่นคง : 50260000-3372

สำนักงานเขตจตุจักร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายศิลป์ชัย รอดเจริญ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ในพื้นที่เขตจตุจักร เพื่อให้บริการประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่วกับการวางแผนทางการเงิน การบริหารจัดการรายได้ การบริหารเงินออม การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเอง และของครอบครัวโดยยึดถือแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการเพิ่มคุณค่าของการออม

50261000/50261000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนและมีวินัยทางการเงิน โดยมีการเก็บออมเงินตนเองและครอบครัวเพ่ิ่มขึ้น อันเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 2. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและการแก้ไขปัญหาหนี้สิน 3. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถบริหารเงินออม มีการจัดสรรเงินออมและใช้เงินออมเพื่อทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อนำไปลงทุนต่างๆ เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมรู้ใช้รู้เก็บ จำนวน 8 ครั้ง ระห

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-07-27)

100.00

27/07/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-29)

50.00

29/06/2564 : ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิค -19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์โควิค 19

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-05-25)

75.00

25/05/2564 : เบิกจ่ายค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ในการจัดโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง 10,000 บาท วันที่ 3 เมษายน 2564 ครั้งที่ 1 ชุมชนชายคลองเสนานิคม 2 ครั้งที่ 2 ชุมชนเสนานิคม 2 วันที่ 7 เมษายน 2564 ครั้งที่ 3 ชุมชนหนองจุฬา ครั้งที่ 4 ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 ทำให้การจัดกิจกรรมรวมคนยังไม่่สามารถดำเนินการต่อได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2021-04-20)

53.00

20/04/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 ชุมชนชายคลองเสนานิคม 2 วันที่ 3 เมษายน 2564 ครั้งที่ 2 ชุมชนเสนานิคม วันที่ วันที่ 3 เมษายน 2564 ครั้งที่ 3 ชุมชนหนองจุฬา วันที่ 7 เมษายน 2564 ครั้งที่ 4 ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย วันที่ 7 เมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-02-25)

5.00

2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมเดือนเมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-01-28)

5.00

28/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-12-30)

5.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-25)

5.00

25/11/2563 : จัดกิจกรรมเดือนมีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2021-08-31 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-31 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3372

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3372

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 76.92

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
76.92

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **