ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 50260000-3373

สำนักงานเขตจตุจักร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางชุติมา ศิริพันธ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจตุจักร ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน จึงจัดทำโครงการครอบครัวรักการอ่าน เพื่อให้เกิดนิสัยรักการอ่านและให้นำการอ่านนำไปสู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเกิดการสร้างสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว ปัจจุบันในพื้นที่เขตจตุจักร มีบ้านหนังสืออยู่ทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ บ้านหนังสือสวนรถไฟ, บ้านหนังสือซีเมนต์ไทย, บ้านหนังสือชุมชนกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก, บ้านหนังสือกรมยุทธโยธาทหารบก, บ้านหนังสือสวนป่าประชานิเวศน์ และบ้านหนังสือชุมชนทหารส่วนแยกกองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (โดยเปิดให้บริการในวันอังคาร - วันอาทิตย์ หยุดวันจันทร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามมติ ครม.)

50261000/50261000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกินนิสัยรักการอ่าน 3. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 4. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ด้านในให้บริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว ของสมาชิกห้องสมุดฯและสมาชิกบ้านหนังสือ เช่น การเล่านิทาน การวาดภาพระบายสี การปรุงอาหารว่าง การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย ฯลฯ โดยมีการจัดกิจกรรมโครงการครอบครัวรักการอ่าน จำนวน 24 ครั้ง (บ้านละ 4 ครั้ง จำนวน 6 บ้าน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-07-27)

100.00

27/07/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-06-29)

55.00

29/06/2564 :เบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ครั้งที่ 7 วันที่ 27 มิถุนายน 2564 บ้านหนังสือซีเมนต์ไท ย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2021-05-25)

47.00

25/05/2564 : เบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม กิจกรรมครั้งที่ 6 บ้านหนังสือสวนรถไฟ

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาด โควิค 19 ทำให้การจัดกิจกรรมรวมหมู่ต้องชะลอ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.00 (2021-04-20)

39.00

20/04/2564 : ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มี.ค. 64 11.00- 14.00 น. บ้านหนังสือชุมชนกรมยุทธโยธาทหารบก ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มี.ค. 64 11.00- 14.00 น. บ้านหนังสือซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 3 วันที่ 20 มี.ค. 64 11.00- 14.00 น. บ้านหนังสือสวนรถไฟ ครั้งที่ 4 วันที่ 26 มี.ค. 64 15.00- 18.00 น. บ้านหนังสือชุมชนทหารส่วนแยก บชร.1 ครั้งที่ 5 วันที่ 3 เม.ย. 64 11.00- 14.00 น. บ้านหนังสือซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 6 วันที่ 10 เม.ย. 64 11.00- 14.00 น. บ้านหนังสือสวนรถไฟ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-25)

15.00

2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-28)

15.00

28/01/2564 : เบิกจ่ายค่าวัสดุเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-30)

20.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดหาวัสดุ ของขวัญของที่ระลึกเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

25/11/2563 : กำหนดจัดกิจกรรม 24 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดหาอุปกรณ์
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2021-09-15 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-15 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3373

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3373

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 76.92

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
76.92

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **