ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50260000-3374

สำนักงานเขตจตุจักร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์ อ่อนเหม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

1. จัดหาอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 8 อัตราๆวันละ 360.-บาท เพื่อปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาจตุจักรและลานกีฬา ทุกวัน เวลา 09.00 - 18.00 น.ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563- กันยายน 2564 และดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อสนับสนุนสโมสรกีฬาและลานกีฬา 2. จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับสโมสรกีฬาและลานกีฬา จำนวน 25 ลานกีฬา 3. จัดกิจกรรมปรับปรุงลานกีฬา

50261000/50261000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนนโยบายลานกีฬาต้านยาเสพติดของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งสโมสรกีฬาให้เป็นรูปธรรม 3. เพื่อรองรับการเล่นกีฬาและออกกำลังกายที่มีประชาชนสนใจมาออกกำลังกายมากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ลานกีฬาได้รับการปรับปรุง 3 ลาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 7 คน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 102,720.00 ประกันสังคม 2,568.00 ประจำเดือนกันยายน 2564 100,800.00 ประกันสังคม 5,040.00

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2021-08-30)

88.00

30/08/2564 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 7 คน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 97,440.00 ประกันสังคม 2,436.00

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-27)

80.00

27/07/2564 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนมิถุนายน 2564 99,840.-บาท ประกันสังคม 2,496.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-06-29)

72.00

29/06/2564 : เบิกจ่ายเดือนค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 102,240.-บาท ประกันสังคม 5,112.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2021-05-25)

64.00

25/05/2564 : เบิกจ่ายเดือนค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 7 ราย 95,040.บาท ประกันสังคม 4,752.บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-04-20)

56.00

20/04/2564 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 7 คน เบิกจ่ายเดือนค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 7 ราย 69,840.00 ประกันสังคม 2,094.00 เบิกจ่ายเดือนค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 7 ราย 76,680.00 ประกันสังคม 2,301.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-25)

40.00

2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 7 ราย 72,720.บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2,181.บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-01-28)

32.00

28/01/2564 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนธันวาคม 2563จำนวน 8 ราย 74,880.-บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 3,744.-บาท จัดหาอุปกรณ์กีฬา และวัสดุและอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงลานกีฬา ตามรายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา 150,240.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2020-12-30)

14.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-11-25)

6.00

25/11/2563 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 8 ราย ประจำเดือนตุลาคม 2563 86,760.-บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,735.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ค่าตอบแทนอาสาฯ
:70%
เริ่มต้น :2020-10-30 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-30 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดหาอุปกรณ์กีฬา
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ปรับปรุงลานกีฬา
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2021-09-30 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-30 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3374

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3374

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 76.92

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
76.92

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **