ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส : 50260000-3376

สำนักงานเขตจตุจักร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวหฤทัย มณีวงค์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตจตุจักรดีขึ้น จึงจัดโครงการนี้เพื่อที่จะจัดสวัสดิการที่ดีโดยจัดสรรเบี้ยยังชีพ สงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จัดสวัสดิการเพื่อให้การใช้ชีวิตประจำวันได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

50261000/50261000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานเพื่อจัดบริการด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการแก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน 3. สร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆของกรุงเทพมหานครทั้งในระดับเขต รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายของโครงการ

1. จ้างบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ จำนวน 4 อัตรา 1.1อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 คน 1.2 อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (วุฒิ ปวช.) จำนวน 1 คน 1.3 อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ (วุฒิ ม.3) จำนวน 1 คน 1.4 อาสาสมัครคนพิการประจำสำนักงานเขต (วุฒิ ม.3) จำนวน 1 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนประจำเดือนสิงหาคม 2564 รายเดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 24,400.-บาท รายวัน จำนวน 1 คน เป็นเงิน 7,944.-บาท ประกันสังคม 809.00 บาท ประจำเดือนกันยายน 2564 รายเดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 24,400.-บาท ประกันสังคม 1,220.00

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-30)

80.00

30/08/2564 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนกรกฏาคม 2564 รายเดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 24,400.-บาท รายวัน จำนวน 1 คน เป็นเงิน 7,944.-บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 809.00 -บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-07-27)

72.00

27/07/2564 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนมิถุนายน 2564 รายเดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 24,400.-บาท รายวัน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 13,571.-บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 817.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2021-06-29)

64.00

29/06/2564 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 รายเดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 24,400.-บาท รายวัน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 15,226.-บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,601.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-05-25)

56.00

25/05/2564 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน เมษายน 2564 รายเดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 24,400.-บาท รายวัน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 13,902.-บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,568.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-04-20)

48.00

20/04/2564 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 รายเดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 24,400.-บาท รายวัน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 14,564.-บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 950 ประจำเดือน มีนาคม 2564 รายเดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 24,400.-บาท รายวัน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 17,874.-บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1000

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-02-25)

32.00

2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน มกราคม 2564 รายเดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 24,400.-บาท รายวัน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 16,219.-บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 970.00

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2021-01-28)

24.00

28/01/2564 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน ธันวาคม 2563 รายเดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 24,400.-บาท รายวัน จำนวน 1 คน เป็นเงิน 7,944.-บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,220.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-12-30)

16.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 รายเดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 24,400.-บาท รายวัน จำนวน 1 คน เป็นเงิน 7,613.-บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 488.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-11-25)

8.00

25/11/2563 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนตุลาคม 2563 รายเดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 24,400.- บาท รายวัน จำนวน 1 คน เป็นเงิน 8,275.-บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 488.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ค่าตอบแทนอาสาฯ
:90%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2021-09-20 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-20 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3376

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3376

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 76.92

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
76.92

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **