ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตจตุจักร : 50260000-3384

สำนักงานเขตจตุจักร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสิริพงศ์ แจ้งรัศมีกาล,น.ส.หนึ่งฤทัย มานุ,น.ส.ชลดา โฉสูงเนิน (5219)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี

50260500/50260500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยสามารถจัดเก็บภาษีต่างๆได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นธรรม 2. เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเขตจตุจักรในด้านการเงิน การคลัง รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 3. เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของเขตจตุจักร เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ ที่จัดเก็บเองอย่างมีระบบ และสามารถตรวจสอบได้

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดเก็บภาษีให้ได้ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมาหนครกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-28)

100.00

28/09/2564 : ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้สำนักงานที่ดิน​​​​​​​กรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร พร้อมทั้งติดตามผู้เสียภาษีที่ยังไม่ได้ชำระภาษีให้มาชำระภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

** ปัญหาของโครงการ :ประชาชนมาชำระภาษีล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 และเศรษฐกิจตกต่ำ

** อุปสรรคของโครงการ :ประชาชนมาชำระภาษีล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 และเศรษฐกิจตกต่ำ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-23)

90.00

23/08/2564 : ดำเนินการเร่งรัด ติดตามผู้เสียภาษีที่ยังไม่ได้ชำระภาษีให้มาชำระภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

** ปัญหาของโครงการ :ประชาชนมาชำระภาษีล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 และเศรษฐกิจตกต่ำ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-19)

80.00

19/07/2564 : ดำเนินการเร่งรัด ติดตามผู้เสียภาษีที่ยังไม่ได้ชำระภาษี และมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระให้มาชำระภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

** ปัญหาของโครงการ :ด้วยสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ประชาชนมาชำระภาษีล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-01)

60.00

อยู่ในขั้นตอนการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :สถาณการณ์โควิท 19 ส่งผลกระทบต่อ ภาวะทางการเงินของผู้เสียภาษี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-31)

50.00

31/05/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-27)

40.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-01)

20.00

01/03/2564 : รับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด ตามมาตรา 32

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-28)

15.00

2/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-30)

15.00

1/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-30)

15.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-30)

15.00

11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:หาผู้รับจ้างฯ
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:บริหารงานตามสัญญา
:60%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3384

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3384

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 76.92

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
76.92

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **