ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนริมคลองลาดพร้าว : 50260000-3385

สำนักงานเขตจตุจักร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวพัชราภรณ์ ศิริพร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ในปี พ.ศ. 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส (COVID-19) ทำให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและการค้าขาย การลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทำให้ประชาชนขาดรายได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะเครียด และปัญหาทางสุขภาพจิต ตกงาน สูญเสียรายได้ ดังนั้นประชาชนจึงได้ร่วมกลุ่มทำให้เกิดกองทุนพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน สำนักงานเขตจตุจักรจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนริมคลองลาดพร้าว จำนวน 10 ชุมชน

50261000/50261000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมพื้นที่ในเขตจตุจักรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 2. เพื่อจัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้า 3. เพื่อเสริมสร้างเครื่อข่ายในการดำเนินการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีผู้แทนจากชุมชนที่อยู่ริมคลองลาดพร้าวร่วมกิจกรรมในวันสำคัญ 2. เกิดแหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนในพื้นที่เขตจตุจักร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-30)

100.00

30/08/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 โดยร่วมกับคณะกรรมการชุมชนหลัง วค.จันทรเกษมและประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง จัดกิจกรรมท่องเที่ยวริมคลองลาดพร้าว ผ่านระบบออนไลน์ โดยการประชาสัมพันธ์การแสดงการสานตระกร้าจากเส้นพลาสติก และการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 52 ราย พบว่ามีความพึงพอใจมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-07-27)

50.00

27/07/2564 : ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-29)

50.00

29/06/2564 : ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิค 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-25)

50.00

25/05/2564 : ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค 19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-20)

50.00

20/04/2564 : - รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสกลธีภัททิยกุล) ได้ลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 สำรวจและพบผู้ประกอบการบริเวณชุมชนพหลโยธิน 32 และชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม ที่ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน โดยสำนักพัฒนาสังคม และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตจตุจักร จะมีการนำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียง เช่นกระเป๋าจักสานจากกลุ่มชุมชนสยามเวนิสจันทรเกษม นำมาส่งเสริมด้านการตลาดโดยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าในเทศกาลต่างๆของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :1. การสนับสนุนแหล่งจำหน่ายสินค้าของชุมชนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนน้อย 2. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงทุกช่องทาง 3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิค-19 ส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน ตลอดจนผู้บริโภคต้องการสินค้าน้อยลงและยอดจำหน่ายลดลง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-25)

40.00

2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมคลองลาดพร้าว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-28)

30.00

28/01/2564 : วันที่ 5 ธันวาคม 2563 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้​ และทำบุญ​ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-30)

20.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...31 ตุลาคม 2563 จัดกิิจกรรมลอยกระทงร่วมกับลุ่มไทรทอง (ท้ายชุมชนพหลโยธิน32) กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมลอยกระทง. จำหน่ายอาหารและสินค้า และประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ พร้อมนี้ได้นำวิทยากรจากศูนย์ฝึกอาชีพ​ สาธิตการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ให้กับสมาชิกชุมชนหลัง วค. จันทรเกษมและสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตจตุจักร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : จัดกิจกรรมลอยกระทงและจำหน่ายสินค้าชุมชนบริเวณริมคลองลาดพร้าว ระหว่างชุมชนพหลโยธิน 32 และชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กำหนดรูปแบบของการจัดกิจกรรม
:90%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3385

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3385

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-863

ตัวชี้วัด : กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

85 / 50
2
0.00

100 / 50
3
0.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **