ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า : 50260000-3389

สำนักงานเขตจตุจักร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายจำลอง ทองพลับ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจตุจักรดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและกฏหมายอื่นที่กำหนด

50260900/50260900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ประชาชนที่เดินเท้าได้รับความสะดวกและปลอดภัย 2.เพื่อให้ผู้ใช้รถ เจ้าของอาคาร และผู้ประกอบการทราบและตระหนักถึงผลกระทบของการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า 3.เพื่อให้พื้นที่เขตจตุจักร มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

กิจกรรมกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า จำนวน 1 กิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-13)

100.00

13/09/2564 : จัดเจ้าหน้าที่กวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือชับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตจตุจักร โดยเฉพา่ะถุนนสายหลัก เช่น ถนนพหลโยธิน ถนนรัชดาภิเษก ถนนลาดพร้าว ทางขึ้น - ลงใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ในเดือนสิงหาคม 2564 เปรียบเทียบปรับจำนวน 27 ราย เป็นเงิน 57,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้เป็นบางช่วงเวลาและไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องจำนวนเจ้าหน้าที่และภาระงานด้านอื่น

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-19)

90.00

19/08/2564 : จัดเจ้าหน้าที่กวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตจตุจักร โดยเฉพาะถนนสายหลัก เช่น ถนนพหลโยธิน ถนนรัชดาภิเษก ถนนลาดพร้าว ทางขึ้น - ลงสถานีรถไฟฟ้า ในเดือนกรกฎาคม 2564 จับกุมผู้กระทำผิด 32 รายเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 68,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-19)

80.00

19/07/2564 : จัดเจ้าหน้าที่กวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่่บนทางเท้าในพื้นที่เขตจตุจักร โดยเฉพาะถนนสายหลัก เช่น ถนนพหลโยธิน ถนนรัชดาภิเษก ถนนลาดพร้าว ทางขึ้น - ลงสถานีรถไฟฟ้า ในเดือนมิถุนายน 2564 จับกุมผู้กระทำผิด 29 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 61,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-18)

70.00

18/06/2564 : จัดเจ้าหน้าที่กวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตจตุจักร โดยเฉพาะถนนสายหลัก เช่น ถนนพหลโยธิน ถนนรัชดาภิเษก ถนนลาดพร้าว ทางขึ้น - ลงสถานีรถไฟฟ้า ในเดือนพฤษภาคม 2564 จับกุมผู้กระทำผิด 20 ราย เปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน 41,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-20)

60.00

20/05/2564 จัดเจ้าหน้าที่กวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตจตุจักร โดยเฉพาะถนนสายหลัก เช่น ถนนพหลโยธิน ถนนรัชดาภิเษก ทางขึ้น-ลง ใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ในเดือนเมษายน 2564 จับกุมผู้กระทำผิด 21 ราย เปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน 43,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-22)

55.00

22/04/2564 : จัดเจ้าหน้าที่กวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตจตุจักร โดยเฉพาะถนนสายหลัก เช่น ถนนพหลโยธิน ถนนรัชดาภิเษก ทางขึ้น-ลง ใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสในเดือนมีนาคม 2564 จับกุมผู้กระทำผิด 38 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 77,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-15)

50.00

15/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่กวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตจตุจักร โดยเฉพาะถนนสายหลักเช่น ถนนพหลโยธิน ถนนลาดพร้าว ถนนรัชดาภิเษก ถนนวิภาวดีรังสิต และตามจุดที่มีสถานีรถไฟฟ้า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จับกุมผู้กระทำผิด 10 ราย ปรับเป็นเงิน 20,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-17)

40.00

จัดเจ้าหน้าที่กวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่้บนทางเท้าในพื้นที่เขตจตุจักร โดยเฉพาะถนนสายหลัก เช่น ถนนพหลโยธิน ถนนรัชดาภิเษก ทาง ขึ้น-ลง ใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ฯ ในเดือนมกราคม 2564 จับกุมผู้กระทำผิด 22 ราย ปรับเป็นเงิน 44,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-19)

30.00

19/01/2564 : จัดเจ้าหน้าที่กวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ในพื้นที่เขตจตุจักร ในเดือนธันวาคม 2563 จับกุมผู้กระทำผิด 36 ราย ปรับเป็นเงิน 70,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-15)

25.00

15/12/2563 : จัดเจ้าหน้าที่กวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตจตุจักร โดยเฉพาะถนนสายหลักหลัก เช่นถนนพหลโยธิน ถนนลาดพร้าว ถนนรัชดาภิเษก และตามจุดที่มีสถานีรถไฟฟ้า ในเดือน พฤศจิกายน 2563 จับกุมผู้กระทำผิด 22 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 40,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-23)

20.00

23/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่กวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าตามถนนหลักในพื้นที่เขต เช่น ถนนพหลโยธิน หน้าสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีหมอชิต สถานีเสนา หากพบผู้ฝ่าฝืน ก็จะดำเนินการจับกุมดำเนินคดี ในเดือนตุลาคม 2563 จับกุมทั้งสิ้น 22 รายเปรียบเทียบปรับ 44,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

10/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการกิจกรรมกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า จัดทำแผนการปฏิบัติงานฯ และจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการปฏิบัติงานตามโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการฯ
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:35%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:บรรลุตามเป้าหมายของโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3389

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3389

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 76.92

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
76.92

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **