ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการนำระบบสารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการบริหารจัดการ : 50270000-3169

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวภรินทร สิงหศิริ/02 539 7773

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การพิจารณาอนุญาตสถานประกอบกิจการให้ประกอบกิจการได้ต้องอาศัยกระบวนการตรวจสอบสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ และต้องนำเอกสารหลักฐานมายื่นขอประกอบด้วย 1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของเจ้าของกิจการ 2. สำเนาบัตรทะเบียนบ้านสถานประกอบกิจการ 3. หรังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 4. หลักฐานการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 5. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิหรือสิทธิ์ในการใช้อาคารที่เป็นสถานประกอบการ 6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง 7. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการ

50270400/50270400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อนำระบบสารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานประกอบการที่ชัดเจน 2. เพื่อนำแผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการมาประกอบการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการรายใหม่

เป้าหมายของโครงการ

-นำระบบสารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานประกอบการที่ชัดเจน และนำแผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการมาประกอบการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการรายใหม่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : นำแผนที่ในระบบ GIS มาประกอบการพิจารณาอนุญาต จำนวนทั้งสิ้น 46 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-29)

90.00

29/8/2563 : นำแผนที่ในระบบ GIS มาประกอบการพิจารณาอนุญาต จำนวน 2 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-31)

70.00

31/7/2563 : นำแผนที่ในระบบ GIS มาประกอบการพิจารณาอนุญาต จำนวน 9 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/6/2563 : นำแผนที่ในระบบ GIS มาประกอบการพิจารณาอนุญาต จำนวน 6 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-25)

65.00

นำแผนที่ในระบบ GIS มาประกอบการพิจารณาอนุญาต จำนวน 0 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-23)

60.00

23/4/2563 :นำแผนที่ในระบบ GIS มาประกอบการพิจารณาอนุญาต จำนวน 0 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-30)

55.00

30/3/2563 : นำแผนที่ในระบบ GIS มาประกอบการพิจารณาอนุญาต จำนวน 7 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-27)

50.00

27/2/2563 :นำแผนที่ในระบบ GIS มาประกอบการพิจารณาอนุญาต จำนวน 2 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : นำแผนที่ในระบบ GIS มาประกอบการพิจารณาอนุญาต จำนวน 0 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-26)

25.00

2019-12-26 : นำแผนที่ในระบบ GIS มาประกอบการพิจารณาอนุญาต จำนวน 3 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-28)

15.00

28/11/2562 : นำแผนที่ในระบบ GIS มาประกอบการพิจารณาอนุญาต จำนวน 8 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 :นำแผนที่ในระบบ GIS มาประกอบการพิจารณาอนุญาต จำนวน 9 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมเจ้าหน้าที่และทำความเข้าใจระบบสารสนเทศGIS พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ปฏิบัติงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยนำระบบสารสนเทศมาใช้
:70%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหาร
:30%
เริ่มต้น :2019-09-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-09-15 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3169

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3169

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0850

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **