ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50270000-3173

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2564)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

นางสาวภรินทร สิงหศิริ/02 539 7773

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ดำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัยต่อเนื่องจากโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัย โดยการตรวจวิเคราะห์อาหาร จัดอบรม และติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะอย่างต่อเนื่องให้สถานประกอบการได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยในระดับดี และ เพื่อสร้างจิตสำนึกและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพ จากการบริโภคอาหารปลอดภัย

50270400/50270400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุง ยกมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารสะสมอาหาร และอาหารริมบาทวิถี 2. เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร เหตุฉุกเฉินร้องเรียนด้านอาหาร ในสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร และอาหารริมบาทวิถี 3. เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปใน 4. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. สถานที่จำหน่าย และอาหารริมบาทวิถี มีสุขลักษณะที่ดี โดยได้รับการตรวจประเมินสุขลักษณะทางด้านภายภาพ 2. เฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารที่วางจำหน่ายในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร และอาหารริมบาทวิถี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ตลาด ร้านอาหาร ซูเปอร์มาเก็ต บาทวิถี และโรงเรียน 3. ประชาชนได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วมในการดูแล เฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัย 4. อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหาร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-20)

100.00

20/09/2564 : ดำเนินการตรวจสถานประกอบการอาหาร เพื่อประเมินด้านสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร และความสะอาดของภาชนะและมือผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 10 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-26)

100.00

ดำเนินการตรวจสถานประกอบการอาหาร เพื่อประเมินด้านสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร และความสะอาดของภาชนะและมือผู้สัมผัสอาหารจำนวน 32 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-07-22)

100.00

ดำเนินการตรวจสถานประกอบการอาหาร เพื่อประเมินด้านสุขลักษณะ คุณภาพอาหารและความสะอาดของภาชนะและมือผู้สัมผัสอาหารจำนวน 40 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-06-21)

100.00

ดำเนินการตรวจสถานประกอบการอาหาร เพื่อประเมินด้านสุขลักษณะ คุณภาพอาหารและความสะอาดของภาชนะและมือผู้สัมผัสอาหารจำนวน 52 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-05-20)

100.00

20/5/2564 : ดำเนินการตรวจสถานประกอบการอาหาร เพื่อประเมินด้านสุขลักษณะ คุณภาพอาหารและความสะอาดของภาชนะและมือผู้สัมผัสอาหารจำนวน 36 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-04-16)

100.00

ดำเนินการตรวจสถานประกอบการอาหาร เพื่อประเมินด้านสุขลักษณะ คุณภาพอาหารและความสะอาดของภาชนะและมือผู้สัมผัสอาหารจำนวน 33 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-03-26)

100.00

ตรวจประเมินร้านอาหารเพื่อรับรองป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยจำนวน 45 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-02-25)

100.00

2/25/2021 : ตรวจประเมินด้านสุขลักษณะทางกายภาพ ตรวจวิเคราะห์ตุณภาพอาหารทางด้านเคมีและจุลชีวะและความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์และมือผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 34 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-01-27)

100.00

1/27/2021 : ตรวจประเมินด้านสุขลักษณะทางกายภาพ ตรวจวิเคราะห์ตุณภาพอาหารทางด้านเคมีและจุลชีวะและความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์และมือผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 33 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-12-30)

100.00

30/12/2563 : ตรวจประเมินด้านสุขลักษณะทางกายภาพ ตรวจวิเคราะห์ตุณภาพอาหารทางด้านเคมีและจุลชีวะและความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์และมือผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 30 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-11-30)

100.00

30/11/2563 : ตรวจด้านสุขลักษณะและสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอาหารจำนวน 31 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ และจัดทำแผนปฏิบัติงานและดำเนินการตรวจด้านสุขลักษณะและสุ่มตรวจการปนเปื้อนของอาหาร ในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ร้านอาหาร ตลาด ซุปเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท แผงลอย และโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงานและดำเนินการตรวจด้านสุขลักษณะและสุ่มตรวจการปนเปื้อนของอาหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ตรวจวิเคราะห์ภาคสนาม โดยการตรวจด้านสุขลักษณะและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของอาหาร เบื้องต้นด้วยชุดทดสอบภาคสนาม (Test Kit )
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์ด้านอาหารปลอดภัยโดยใช้แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครกำหนด
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรค และการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ตลาดสด ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต อาหารริมบาทวิถี และโรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รายงานข้อมูลการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3173

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3173

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-6510

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

95 / 0
2
50.00

95 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **