ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50270000-3179

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเจษฎา สงวนจิตต์ 6924

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันภาวะโลกร้อนได้ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติขึ้นทั่วโลก สร้างความสูญเสียให้แก่มนุษยชาติอย่างมหาศาล ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ตระหนักและให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดเป็นนโยบายที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่สะอาด ปราศจากขยะ มลพิษ รวมถึงได้มีการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปลุกกระแสให้ภาครัฐ ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อสร้างสรรค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเจริญก้าวหน้าทัดเทียมเมืองชั้นนำ มีสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ดังนั้น สำนักงานเขตลาดพร้าวโดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่เขตลาดพร้าวด้วยการปลูกต้นไม้บริเวณถนนสายต่าง ๆ ให้มีความสวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบียบเรียบร้อยและปราศจากมลพิษทางอากาศ

50270600/50270600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนมัยลาภและถนนนาคนิวาส ด้วยการปลูกต้นไม้ให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่อาศัยและเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าวหันมาให้ความสนใจปลูกต้นไม้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้พื้นที่บริเวณถนนมัยลาภ ตั้งแต่แยกถนนประเสริฐมนูกิจถึงคลองโคกคราม(ทั้งสองฝั่ง) ความยาว 4,300 เมตร 2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้พื้นที่บริเวณถนนนาคนิวาส ตั้งแต่แยกสังคมสงเคราะห์ถึงแยกโรงไม้(ทั้งสองฝั่ง) ความยาว 6,000 เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้พื้นที่บริเวณถนนสตรีวิทยา 2 แยก 10 ทั้ง 2 ฝั่งระยะทาง 600 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-30)

90.00

30/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ซอยสตรีวิทยา 2 แยก 10 (ทั้งสองฝั่ง) ด้วยการปลูกต้นไม้ความยาว 600 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-30)

85.00

30/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซอยสตรีวิทยา 2 แยก 10 (ทั้งสองฝั่ง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-29)

80.00

29/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยการปลูกต้นไม้ในพื้นี่บริเวณซอยลาดปลาเค้า 24 (ทั้งสองฝั่ง) ระยะทาง1,800 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-27)

70.00

27/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์การปลูกต้นไม้พื้นที่บริเวณถนนเสนานิคม 1 ตั้งแต่แยกวังหินถึงหมู่บ้านอมรพันธ์ 9 รวมระยะทาง 1,000 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-28)

60.00

28/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ยอด 583,583.-บาทเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้พื้นที่บริเวณถนนโชคชัย 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-24)

50.00

24/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการส่งมอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-01)

30.00

01/02/2564 : ดำเนินขั้นตอน ยื่นเอกสารสอบราคา จำนวน 6 ราย และเปิดซองเรียบร้อย อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-28)

25.00

28/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดซื้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-30)

20.00

30/11/2563 : กำลังดำเนินการศึกษารายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-31)

10.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขออนุม้ติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3179

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3179

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-6503

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 0
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **