ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร : 50270000-3191

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวธนพร สิงห์ทอง โทร.0 2538 6399

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสังคมปัจจุบัน มีการพัฒนาในเรื่องความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีด้านต่างๆ มากมายทำให้เกิดความทันสมัย และความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน แต่ในขณะเดียวกัน ความเจริญที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ กลับนำพอปัญหาของเด็กและเยวชนตามมาด้วย เช่น ปัญหาด้านการใช้ภาษา การแต่งกาย การมั่วสุมตามแหล่งสถานบันเทิง และการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ยังคงทวีเพิ่มมากขึ้นกลุ่มเด็กและเยาวชนจึงมีโอกาสจะถูกชักนำให้ประพฤติปฏิบติที่ไม่เหมาะสมจากสังคมและวัฒนธรรที่หลากหลายได้ สำนักงานเขตลาดพร้าวตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน และยังเป็นหน่วยงานหนึ่งในการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง และส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีเวทีที่จะแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเขตลาดพร้าว เพื่อให้ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์

50271000/50271000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเขตลาดพร้าว 2.เพื่อสร้างเครือข่ายสภาเด็กและเเยาวชนเขตลาดพร้าวให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 3.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพช่ีวิตของเด็กและเยาวชน 4.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกในทิศทางที่ถูกต้อง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์อันเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนและสงคม

เป้าหมายของโครงการ

1.จ้างอาสาสมัครช่รวยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตลาดพร้าว เพื่อจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชนเขตลาดพร้าว เป็นผู้ประสานงานกับสมาชิกสภาเด็ก่และเยาวชนในพื้นที่ รวบรวมเอกสารและจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต จัดการประชุม พร้อมจดรางานและจัดทำรายงานการประชุม จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตลาดพร้าว 2.จัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน และการประชุมสามัญประจำปีของสภาเด็กและเยาวชน ณ สำนักงานเขตลาดพร้าว 3.จัดกิจกรรมพิเศษสำหรับสภาเด็กและเยาวชนเขต กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเด็กและเยาวชน จำนวน 88 คน ประกอบด้วยเด็กและเยาวชน จำนวน 80 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 8 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-07-29)

100.00

29/07/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-01-31)

100.00

31/01/2564 : วันที่ 21 มกราคม 2564 - เบิกเงินจัดซื้อสื่อการเรียน จำนวน 9 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-24)

30.00

24/12/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-ประสานคณะกรรมการบริหารศุนย์ฯ และอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก - ขออนุมัติโครงการ เพื่อของบประมาณดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3191

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3191

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-6514

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสนับสนุนเยาวชน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

85 / 100
2
50.00

85 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **