ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู : 50270000-3192

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2564)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

นางสาวศิรินภา หวังพิทักษ์ 0-2539-8247

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานของสถานศึกษาจำเป็นต้องมีการวางแผน ระดมความคิดและกำหนดแผนงาน ไว้ให้สอดคล้องกับนโยบาย เพื่อจะได้ดำเนินทางในแนวทางที่ถูกต้องชัดเจน อันจะนำไปสู่จุดหมายที่วางไว้ แนวทางการดำเนินงานของแต่ละปีนั้นอาจจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และนโยบายที่กำหนด ทั้งในระดับชาติ ระดับกรุงเทพมหานคร ระดับสำนักงานเขตและระดับโรงเรียน ซึ่งจะต้องสอดคล้องและสนองรับกันได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการที่ผู้บริหารโรงเรียน ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องทำงานร่วมกัน ส่งเสริมสนับสนุนงานแก่กัน ทุกฝ่ายจะต้องประสานสามัคคีมีความเข้าใจตรงกัน ในการปฏิบัติหน้าที่ว่าจะต้องดำเนินไปในทิศทางใด อะไรเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดำเนินการก่อนหรือหลังอย่างไร ดังนั้นในทุก ๆ ปีของต้นปีการศึกษา จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เพื่อทุกคนจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งยังได้จัดให้ผู้บริหารการศึกษาระดับกรุงเทพมหานครและระดับสำนักงานเขต ได้มาพบปะกับครูเพื่อให้นโยบาย แนวทางการดำเนินงานและเป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จตามที่ทุกคนมุ่งหวังไว้

50270700/50270700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งรับฟังนโยบายจากผู้บริหารระดับกรุงเทพมหานคร และระดับสำนักงานเขต 2 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ระหว่างครูกับผู้บริหารโรงเรียน และกับเพื่อนครูด้วยกันเอง

เป้าหมายของโครงการ

1 ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน 277 คน เข้าสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และรับฟังนโยบายด้านการศึกษาระดับกรุงเทพมหานครและระดับสำนักงานเขต 2 ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตลาดพร้าว มีความเข้าใจตรงกัน ที่จะปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินการในทิศทางและแนวทางที่ถูกต้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-09-28)

40.00

28/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-08-23)

40.00

23/08/2564 : ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจาดสถานการณ์โควิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-07-29)

40.00

29/07/2564 : ชะลอการดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-06-29)

35.00

29/06/2564 : ชะลอการดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-05-27)

35.00

27/05/2564 : ชะลอการดำเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-04-29)

30.00

29/04/2564 : ชะลอการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมมี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-30)

30.00

30/03/2564 : รอดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-25)

25.00

25/02/2564 : รอดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-28)

20.00

28/01/2564 : รอดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-29)

15.00

29/12/2563 : รอดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3192

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3192

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-6521

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

85 / 100
2
60.00

85 / 100
3
70.00

100 / 0
4
90.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **