ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองลาดพร้าวให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่ : 50270000-3207

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวบุญเลิศ มานะกิจ 6914

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองลาดพร้าวให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่เขตลาดพร้าว

50270300/50270300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองลาดพร้าวให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่เขตลาดพร้าว

เป้าหมายของโครงการ

คลองลาดพร้าว จำนวน 1 คลอง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-27)

100.00

27/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายโดยดำเนินการได้ ดังนี้ 1. พัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิว สร้างจุด Check in จำนวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณวัดลาดพร้าว 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนที่อาศัยบริเวณริมคลองลาดพร้าว จำนวน 15 ครั้ง 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองลาดพร้าว จำนวน 15 ครั้ง โดยดำเนินการ ดังนี้ 3.1 เก็บขยะและกำจัดวัชพืช ผักตบชวาในคลอง ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณทางเดินริมคลอง จัดระเบียบรื้อสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำบริเวณทางเดินริมคลอง 3.2 ซ่อมแซมทางเดิน ราวกันตกริมคลองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดแนวคลองทั้งสองฝั่ง 3.3 ซ่อมแซมและปรับปรุงทาสีสะพานข้ามคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใชงาน จำนวน 7 สะพาน 3.4 ปรับปรุงท่าน้ำให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย 3.5 สำรวจและตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินริมคลอง ให้อยู่ในสภาพที่มีแสงสว่างอย่างเหมาะสมในเวลากลางคืน โดยประสานสำนักการระลายน้ำเป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง และติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ จำนวน 3 จุด 3.6 สำรวจและประสานสำนักการจราจรและชนส่งติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 3.7 พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอิน Check in และประสานสำนักการจราจรและขนส่งติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวก บริเวณวัดลาดพร้าว 3.8 ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ เว็ปไซต์ เครือข่ายกลุ่มไลน์ เชิญชวนประชาชนที่อยู่ริมคลองให้ดูแลรักษาคู คลอง ไม่ทิ้งขยะ และติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือนริมคลอง 3.9 สร้างเครือข่ายกลุ่มไลน์ “ชมรมคนรักษ์คลองลาดพร้าว”

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-15)

100.00

15/09/2564 : 1.พัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิว สร้างจุด Check in จำนวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณวัดลาดพร้าว 2.จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนที่อาศัยบริเวณริมคลองลาดพร้าว จำนวน 15 ครั้ง 3.จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมคลองลาดพร้าว จำนวน 15 ครั้ง โดยดำเนินการ ดังนี้ 3.1 เก็บขยะและกำจัดวัชพืช ผักตบชวาในคลอง ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณทางเดินริมคลอง จัดระเบียบรื้อสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำบริเวณทางเดินริมคลอง 3.2 ซ่อมแซมทางเดิน ราวกันตกริมคลองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดแนวคลองทั้งสองฝั่ง 3.3 ซ่อมแซมและปรับปรุงทาสีสะพานข้ามคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใชงาน จำนวน 7 สะพาน 3.4 ปรับปรุงท่าน้ำให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย 3.5 สำรวจและตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินริมคลองให้อยู่ในสภาพที่มีแสงสว่างอย่างเหมาะสมในเวลากลางคืน โดยประสานสำนักการระลายน้ำเป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง และติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ จำนวน 3 จุด 3.6 สำรวจและประสานสำนักการจราจรและชนส่งติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 3.7 พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอิน Check in และประสานสำนักการจราจรและขนส่งติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวก บริเวณวัดลาดพร้าว 3.8 ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ เว็ปไซต์ เครือข่ายกลุ่มไลน์ เชิญชวนประชาชนที่อยู่ริมคลองให้ดูแลรักษาคู คลอง ไม่ทิ้งขยะ และติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือนริมคลอง 3.9 สร้างเครือข่ายกลุ่มไลน์ “ชมรมคนรักษ์คลองลาดพร้าว”

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2021-08-26)

98.00

26/08/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำจุดเช็คอินและให้สำนักการจราจรและขนส่งจัดทำและติดตั้งป้ายบอกสถานที่จุดเช็คอินบริเวณวัดใหม่เสนานิคม และบริเวณวัดลาดพร้าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-04-23)

90.00

23/04/2564 : จัดกิจกรรมจิตอาสาทุกวันจันทร์และวันพุธโดยดำเนินการซ่อมแซมทางเดิน ซ่อมแซมและทาสีราวกันตกริมคลองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและสวยงาม, ซ่อมแซมและปรับปรุง ทาสีสะพานข้ามคลอง , จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวาเพื่อทำความสะอาดคลองตลอดแนว, ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ทางเดินริมคลองให้สวยงาม,พัฒนาพื้นที่ี่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อนจุดชมวิวทิวทัศน์ กำหนดจุดจัดทำจุดเช็คอิน Check in บริเวณท่าน้ำวัดสิริกมลาวาส(อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-02-24)

70.00

2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดกิจกรรมจิตอาสาทุกวันจันทร์และวันพุธโดยดำเนินการซ่อมแซมทางเดิน ซ่อมแซมและทาสีราวกันตกริมคลองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและสวยงาม, ซ่อมแซมและปรับปรุง ทาสีสะพานข้ามคลอง , จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวาเพื่อทำความสะอาดคลองตลอดแนว, ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ทางเดินริมคลองให้สวยงาม,รื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำริมคลอง ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนริมคลองดูแลรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะลงคลอง, สร้างเครือช่าวยกลุ่มไลน์ "ชมรมคนรักษ์คลองลาดพร้าว"

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-01-29)

50.00

1/29/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดกิจกรรมจิตอาสาทุกวันจันทร์และวันพุธโดยดำเนินการซ่อมแซมทางเดินริมคลอง ซ่อมแซมและทาสีราวกันตกริมคลองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและสวยงาม, ซ่อมแซมและปรับปรุง ทาสีสะพานข้ามคลอง , จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวาเพื่อทำความสะอาดคลองตลอดแนว, ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ทางเดินริมคลองให้สวยงาม, รื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างที่รุดล้ำริมคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-12-24)

40.00

12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจพื้นที่คลองลาดพร้าวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ความยาว 4,600 เมตร พร้อมกำหนดภารกิจที่ดำเนินการ 3 ด้าน คือ ด้านความสวยงาม ด้านความสะอาด และด้านความปลอดภัย พร้อมรายละเอียดสภาพพื้นที่ของจุดที่มีปัญหาอุปสรรค, จัดทำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโดยจัดกิจกรรมจิตอาสาทุกวันจันทร์และวันพุธ, ซ่อมแซมทางเดิน ราวกันตกริมคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมช้งาน, ซ่อมแซมและปรับปรุงสะพานข้ามคลองแล้วเสร็จ จำนวน 1 สะพาน, สำรวจและตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินริมคลองให้อยู่ในสภาพที่มีแสงสว่างอย่างเหมาะสม, จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวาเพื่อทำความสะอาดคลองตลอดแนว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-24)

15.00

11/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมวางแผนการทำงานโดยบูรณาการร่วมกับ สนน. สนย. สจส. สวล. และ สนท. เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองลาดพร้าว
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ปรับปรุงภมิทัศน์คลองลาดพร้าว
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3207

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3207

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-6506

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

85 / 100
2
70.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **