ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการ การลงจุดตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน : 50280000-3238

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

คุณพนิดา , 6261

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาการใช้ประโยชนที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ในส่วนของฝ่ายทะเบียนมีหน้าที่ออกเลขรหัสประจำบ้าน หรือกำหนดเลขหมายประจำบ้าน ของอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง โดยลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตและออกเลขรหัสประจำบ้านตามระบบการรายงานผล การออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังเมือง เพื่อให้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่กำหนด ในการพัฒนาโครงการพื้นฐานแบบบูรณการเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง จึงจำเป็นต้องดำเินโครงการ การลงจุดตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัวประจำบ้าน

50280200/50280200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง - เพื่อให้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมีมาตราฐานและสะดวกต่อการค้นหาตำแหน่งบ้าน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานเขต รวดเร็ว ถูกต้อง และชัดเจน

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้การกำหนดที่อนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคาร และการกำหนดและลงจุดเลขรหัสประจำบ้านชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานสากล - ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-09)

100.00

09/09/2563 : การลงจุดรหัสเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เพิ่มเติม แขวงคลองกุ่ม 3 จุด แขวงนวมินทร์ 2 จุด แขวงนวลจันทร์ 10 จุด รวมการลงจุดรหัสเลขหมายประจำบ้านทั้งสิ้นในเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 17 จุด เดือนกันยายน 2563 ดำเนินการแล้ว แขวงคลองกุ่ม 4 จุด แขวงนวมินทร์ 2 จุด และแขวงนวลจันทร์ 4 จุด รวม 10 จุด และคาดว่าภายในเดือนกันยายน 2563 จะดำเนินการเสร็จสิ้นโครงการตามเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-13)

85.00

13/08/2563 : การลงจุดรหัสเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 แขวงคลองกุ่ม 1 จุด และแขวงนวมินทร์ 1 จุด รวม 2 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2020-08-03)

82.00

03/08/2563 : การลงจุดรหัสเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เพิ่มเติม แขวงคลองกุ่ม 3 จุด และแขวงนวลจันทร์ 3 จุด รวมการลงจุดรหัสเลขหมายประจำบ้านทั้งสิ้นในเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 10 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-10)

80.00

10/07/2563 : การลงจุดรหัสเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 แขวงคลองกุ่ม 2 จุด แขวงนวลจันทร์ 1 จุด และแขวงนวมินทร์ 1 จุด รวม 4 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-24)

75.00

24/06/2563 : การลงจุดรหัสเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เพิ่มเติม แขวงคลองกุ่ม 7 จุด และแขวงนวมินทร์ 4 จุด รวมการลงจุดรหัสเลขหมายประจำบ้านทั้งสิ้นในเดือนมิถุนายน 2563 16 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-06-11)

72.00

11/06/2563 : การลงจุดรหัสเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 แขวงคลองกุ่ม 2 จุด แขวงนวลจันทร์ 2 จุด และแขวงนวมินทร์ 1 จุด รวม 5 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-25)

70.00

25/05/2563 : การลงจุดรหัสเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เพิ่มเติม แขวงคลองกุ่ม 2 จุด แขวงนวลจันทร์ 7 จุด และแขวงนวมินทร์ 3 จุด รวมการลงจุดรหัสเลขหมายประจำบ้านทั้งสิ้นในเดือนพฤษภาคม 2563 15 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-05-05)

62.00

05/05/2563 : การลงจุดรหัสเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ดำเนินการลงจุดแขวงคลองกุ่ม 1 จุด แขวงนวลจันทร์ 1 จุด และแขวงนวมินทร์ 1 จุด รวมเป็น 3 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-23)

60.00

23/04/2563 : ได้ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือนเมษายน 2563 เพิ่มเติม แขวงคลองกุ่ม 11 จุด แขวงนวมินทร์ 2 จุด แขวงนวลจันทร์ 1 จุด รวมการลงจุดเดือนเมษายน 2563 17 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-08)

55.00

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านประจำเดือนเมษายน 2563 แขวงคลองกุ่ม 1 จุด แขวงนวลจันทร์ 1 จุด แขวงนวมินทร์ 1 จุด รวมจำนวน 3 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-03-24)

52.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านประจำเดือนมีนาคม 2563 แขวงคลองกุ่ม 5 จุด แขวงนวลจันทร์ 6 จุด แขวงนวมินทร์ 6 จุด รวมทั้งสิ้นเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 17 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2020-03-02)

47.00

2/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มเติม แขวงคลองกุ่ม 3 จุด แขวงนวลจันทร์ 8 จุด รวมทั้งสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 14 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-07)

45.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แขวงคลองกุ่ม 1 จุด แขวงนวมินทร์ 1 จุด แขวงนวลจันทร์ 1 จุด รวมจำนวน 3 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-01-31)

42.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านแขวงคลองกุ่ม 3 จุด แขวงนวมินทร์ 4 จุด แขวงนวลจันทร์ 1 จุด รวมประจำเดือน,มกราคม 2563 จำนวน 8 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-07)

35.00

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ได้ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านเพิ่มเติม แขวงนวมินทร์ 6 จุด รวมประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 19 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2019-12-23)

32.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านแขวงคลองกุ่ม 4 จุด แขวงนวมินทร์ 5 จุด แขวงนวลจันทร์ 4 จุด รวมประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 13 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2019-11-27)

26.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านแขวงคลองกุ่ม 12 จุด แขวงนวมินทร์ 5 จุด แขวงนวลจันทร์ 5 จุด รวมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 22 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-10-25)

18.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านแขวงคลองกุ่ม 3 จุด แขวงนวมินทร์ 8 จุด แขวงนวลจันทร์ 4 จุด รวมประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 15 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-16)

10.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติโครงการกิจกรรมลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเมื่อวันที่10ต.ค.2562และอยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะทำงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการกิจกรรมลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการกิจกรรมลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
:9%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดกำหนดตำแหน่งฯ
:9%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เข้าระบบรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้าน
:9%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ตรวจสอบการลงจุดที่อนุญาตและกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน
:9%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการอนุญาตในระบบ
:9%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดทำรายงานส่งสำนักผังเมือง
:9%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:รายงานผลในระบบ Daily Plan
:9%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:รวบรวมเอกสารจัดทำรายงาน
:9%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ติดตามและประเมินผลการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน
:9%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:รายงานผลผู้บังคับบัญชาทุกเดือน
:9%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3238

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3238

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-1005

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **