ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการ ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนที่เชิงเลขและแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน : 50280000-3354

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2564)

96

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 96

คุณพนิดา , 6261

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาการใช้ประโยชนที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ในส่วนของฝ่ายทะเบียนมีหน้าที่ออกเลขรหัสประจำบ้าน หรือกำหนดเลขหมายประจำบ้าน ของอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง โดยลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตและออกเลขรหัสประจำบ้านตามระบบการรายงานผล การออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังเมือง เพื่อให้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่กำหนด ในการพัฒนาโครงการพื้นฐานแบบบูรณการเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง จึงจำเป็นต้องดำเินโครงการ การลงจุดตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

50280200/50280200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง - เพื่อให้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมีมาตราฐานและสะดวกต่อการค้นหาตำแหน่งบ้าน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานเขต รวดเร็ว ถูกต้อง และชัดเจน

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้การกำหนดที่อนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคาร และการกำหนดและลงจุดเลขรหัสประจำบ้านชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานสากล - ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2021-09-10)

96.00

10/09/2564 : ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้าน แขวงคลองกุ่ม 3 จุด แขวงนวลจันทร์ 1 จุดและแขวงนวมินทร์ 1 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2021-08-30)

93.00

30/08/2564 : ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านประจำเดือนสิงหาคม 2564 เพิ่มเติมแขวงคลองกุ่ม 4 จุด แขวงนวลจันทร์ 3 จุด และแขวงนวมินทร์ 4 จุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2021-08-17)

88.00

17/08/2564 : ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้าน แขวงคลองกุ่ม 1 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2021-07-30)

84.00

30/07/2564 : ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เพิ่มเติมแขวงคลองกุ่ม 2 จุด และแขวงนวลจันทร์ 1 จุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-08)

80.00

08/07/2564 : ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้าน แขวงคลองกุ่ม 1 จุด แขวงนวลจันทร์ 2 จุด และแขวงนวมินทร์ 2 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2021-06-28)

76.00

28/06/2564 : ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านประจำเดือนมิถุนายน 2564 เพิ่มเติมแขวงคลองกุ่ม 6 จุด แขวงนวลจันทร์ 7 จุด และแขวงนวมินทร์ 1 จุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 17 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-06-04)

72.00

04/06/2564 : ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้าน แขวงคลองกุ่ม 1 จุด แขวงนวมินทร์ 1 จุด และแขวงนวลจันทร์ 1 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.00 (2021-05-27)

69.00

27/05/2564 : ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เพิ่มเติมแขวงคลองกุ่ม 2 จุด แขวงนวลจันทร์ 2 จุด และแขวงนวมินทร์ 1 จุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2021-05-11)

64.00

11/05/2564 : ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้าน แขวงคลองกุ่ม 1 จุด แขวงนวลจันทร์ 1 จุด และแขวงนวมินทร์ 1 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2021-04-30)

61.00

30/04/2564 : ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านประจำเดือนเมษายน 2564 แขวงคลองกุ่ม 6 จุด แขวงนวลจันทร์ 7 จุด และแขวงนวมินทร์ 4 จุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 17 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2021-03-05)

44.00

05/03/2564 : ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพิ่มเติมแขวงคลองกุ่ม 7 จุด แขวงนวลจันทร์ 3 จุด และแขวงนวมินทร์ 2 จุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 14 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.00 (2021-02-10)

39.00

10/02/2564 : ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้าน แขวงคลองกุ่ม 2 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2021-01-26)

36.00

26/01/2564 : ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านประจำเดือนมกราคม 2564 แขวงคลองกุ่ม 7 จุด แขวงนวลจันทร์ 2 จุด และแขวงนวมินทร์ 2 จุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 11 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-12)

30.00

12/01/2564 : ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านประจำเดือนธันวาคม 2563 แขวงคลองกุ่ม 6 จุด แขวงนวลจันทร์ 3 จุด และแขวงนวมินทร์ 8 จุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 20 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2020-12-28)

26.00

28/12/2563 : ได้ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านแขวงคลองกุ่ม 2 จุด และแขวงนวมินทร์ 1 จุด รวม 3 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2020-12-04)

23.00

04/12/2563 : ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านประจำเดือนพฤศจิากยน 2563 แขวงคลองกุ่ม 8 จุด แขวงนวลจันทร์ 5 จุด และแขวงนวมินทร์ 6 จุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 19 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-11-30)

17.00

30/11/2563 : ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านประจำเดือนตุลาคม 2563 แขวงคลองกุ่ม 3 จุด แขวงนวลจันทร์ 2 จุด และแขวงนวมินทร์ 3 จุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : จัดทำโครงการฯและคำสั่งฯ เพื่อลงนามและขออนุมัติโครงการ ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจคณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อวร้างและกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการฯ
:2%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โครงการได้รับอนุมัติและลงนามในคำสั่ง
:1%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชุมซักซ้อมการทำงานตามโครงการฯ
:2%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เมื่อได้รับคำร้องขอเลขบ้านและกำหนดเลขรหัสประจำบ้านเรียบร้อยแล้ว
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รายงานในระบบ Digital plans
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:รายงานผลประจำเดือนต่อผู้บังคับบัญชาและสำนักผังเมือง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3354

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3354

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-1012

ตัวชี้วัด : 1 ตัวชี้วัดงานประจำ

ค่าเป้าหมาย 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ 100 : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **