ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการให้คำปรึกษา ตรวจสอบเอกสาร และนัดหมายก่อนมาติดต่อราชการผ่านแอปพลิเคชั้นไลน์ (โครงการต่อเนื่อง) : 50280000-3355

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2564)

92

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 92

นางสาวโชติกา , 6261

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เอกสารการทะเบียนเป็นเอกสารสำคัญซึ่งทางราชการออกให้แก่บุคคตั้งแต่แรกเกิดเพื่อใช้เป็นหลักฐานในชีวิตประจำตัว เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ใบแจ้งย้ายที่อยู่ บัตรประจำตัวประชาชน ฯลฯ ได้วางระบบและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ให้บริการด้วยมือ บันทึกด้วยกระดาษ เข้าสู่ยุคระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ทั่วประเทศ ในการนี้สำนักงานเขตบึงกุ่มยังมีเอกสารทางทะเบียนแบบเดิมที่ยังไม่เก็บข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ การค้นหาเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาส่งผลให้ประชาชนต้องรอคอยนาน หรือบางครั้งต้องมารับในวันถัดไป จึงมีแนวคิดปรับปรุงการให้บริการประชาชนว่า ก่อนมาติดต่อราชการให้ติดต่อผ่าน Application Line เพื่อขอคำปรึกษา หรือขอตรวจสอบเอกสารทางทะเบียนก่อนมาติดต่อราชการ เพื่อไม่ต้องเสียเวลารอคอย ลดเวลาในการติดต่อขอรับบริการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่จักได้จัดเตรียมเอกสารรอไว้

50280200/50280200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการให้คำปรึกษาและตรวจสอบเอกสารทางทะเบียนก่อนมาติดต่อราชการ - เพื่อเพิ่มช่ิงทางการให้บริการด้านงานทะเบียนให้กับประชาชนผู้รับบริการ โดยลดระยะเวลาการรอคอย และจำนวนครั้งที่มาติดต่อราชการของประชาชน - เพื่อสร้างความประทับใจ ความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานเขตบึงกุ่มและกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยการเพิ่มช่องทางการให้บริการสำหรับประชาชนและลดขั้นตอนและระยะเวลาการรอคอยของประชาชนในการมาติดต่อราชการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2021-09-10)

92.00

10/09/2564 : มีผู้เข้ารับบริการผ่าน Application Line ประจำเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 21 ราย ขอคำปรึกษา 10 ราย นัดหมายขอเข้ารับบริการ จำนวน 11 ราย ผู้ขอรับบริการได้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ จำนวน 21 ราย มีความพึงพอใจในการให้บริการภาพรวม สรุปมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 100%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2021-08-30)

86.00

30/08/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำรายงานผู้บังคับบัญชา ประจำเดือนสิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2021-08-17)

84.00

17/08/2564 : มีผู้เข้ารับบริการผ่าน Application Line ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 27 ราย ขอคำปรึกษา 18 ราย นัดหมายขอเข้ารับบริการ จำนวน 9 ราย ผู้ขอรับบริการได้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ จำนวน 27 ราย มีความพึงพอใจในการให้บริการภาพรวม สรุปมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 100%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-30)

80.00

30/07/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำรายงานผู้บังคับบัญชา ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-07-08)

72.00

08/07/2564 : มีผู้เข้ารับบริการผ่าน Application Line ประจำเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 36 ราย ขอคำปรึกษา 11 ราย นัดหมายขอเข้ารับบริการ จำนวน 25 ราย ผู้ขอรับบริการได้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ จำนวน 36 ราย มีความพึงพอใจในการให้บริการภาพรวม สรุปมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 100%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2021-06-28)

68.00

28/06/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำรายงานผู้บังคับบัญชา ประจำเดือนมิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2021-06-04)

66.00

04/06/2564 : มีผู้เข้ารับบริการผ่าน Application Line ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 25 ราย ขอคำปรึกษา 16 ราย นัดหมายขอเข้ารับบริการ จำนวน 9 ราย ผู้ขอรับบริการได้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ จำนวน 25 ราย มีความพึงพอใจในการให้บริการภาพรวม สรุปมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 100%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2021-05-27)

63.00

27/05/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำรายงานผู้บังคับบัญชา ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-11)

60.00

11/05/2564 : มีผู้เข้ารับบริการผ่าน Application Line ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 14 ราย ขอคำปรึกษา 4 ราย นัดหมายขอเข้ารับบริการ จำนวน 10 ราย ผู้ขอรับบริการได้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ จำนวน 14 ราย มีความพึงพอใจในการให้บริการภาพรวม สรุปมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 100%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-04-30)

56.00

30/04/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำรายงานผู้บังคับบัญชา ประจำเดือนเมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-03-05)

42.00

05/03/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำรายงานผู้บังคับบัญชา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2021-02-10)

38.00

10/02/2564 : มีผู้เข้ารับบริการผ่าน Application Line ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 19 ราย ขอคำปรึกษา 15 ราย นัดหมายขอเข้ารับบริการ จำนวน 4 ราย ผู้ขอรับบริการได้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ จำนวน 19 ราย มีความพึงพอใจในการให้บริการภาพรวม สรุปมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 100%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2021-01-26)

34.00

26/01/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำรายงานผู้บังคับบัญชา ประจำเดือนมกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2021-01-12)

29.00

12/01/2564 : มีผู้เข้ารับบริการผ่าน Application Line ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 24 ราย ขอคำปรึกษา 7 ราย นัดหมายขอเข้ารับบริการ จำนวน 17 ราย ผู้ขอรับบริการได้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ จำนวน 24 ราย มีความพึงพอใจในการให้บริการภาพรวม สรุปมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 100%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-28)

25.00

28/12/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำรายงานผู้บังคับบัญชา ประจำเดือนธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-12-04)

22.00

04/12/2563 : รายงานผลการดำเนินการโครงการประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 สรุปได้ดังนี้ มีผู้เข้ารับบริการ 15 ราย ขอคำปรึกษา 7 ราย นัดหมาย 8 ราย ตอบแบบสอบถามจำนวน 111 ราย คิดเป็นร้อยละ100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-13)

15.00

13/11/2563 : รายงานผลการดำเนินการโครงการประจำเดือนตุลาคม 2563 สรุปได้ดังนี้ มีผู้เข้ารับบริการ 11 ราย ขอคำปรึกษา 7 ราย นัดหมาย 4 ราย ตอบแบบสอบถามจำนวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการฯ และลงนามในคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ฯ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 สร้างบัญชีแอปพลิเคชั่นไลน์และแบบประเมินผลความพึงพอใจ รวมถึงประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดเก็บแบบประเมินฯ ของเดือนตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สร้างบัญชีแอปพลิเคชั่นไลน์และแบบประเมินผลความพึงพอใจ
:2%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการฯ
:1%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชุมซักซ้อมการทำงานตามโครงการฯ
:2%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบและเข้าใช้บริการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ให้บริการประชาชนผ่านแอปฯและประเมินความพึงพอใจ
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รายงานในระบบ Digital plans
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3355

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3355

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-1012

ตัวชี้วัด : 1 ตัวชี้วัดงานประจำ

ค่าเป้าหมาย 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ 100 : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **