ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด : 50290000-3288

สำนักงานเขตสาทร : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร พรหมมา โทร 7206

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชน และการพัฒนาประเทศ กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในระดับรุนแรง รวมทั้งเป็นทางผ่านการนำเข้าการส่งออก และเป็นจุดพักยาเสพติด จึงจำเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยรัฐบาลมีนโยบายให้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและมอบหมายให้ทุกหน่วยงานดำเนินการแบบบูรณาการทั้งแผนงาน งบประมาณ และ การปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งมีเป้าหมายในการลดระดับปัญหาให้เห็นเป็นรูปธรรม เนื่องจากกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ มีการย้ายถิ่นของแรงงานจากต่างจังหวัด และจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาเป็นประชากรแฝง ในพื้นที่จำนวนมาก จึงยากต่อการควบคุม ดูแล ซึ่งผลการปราบปรามทั้งผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้า ยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจนครบาล สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษทั้งรายย่อยและรายใหญ่ได้เป็นจำนวนมาก กรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนและแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 ด้านที่ 1. เมืองที่มีความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย มิติที่ 1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดยาและสารเสพติด เป้าประสงค์ 1.2.2 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด มีเป้าหมายส่งเสริมสนับสนุน การแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดเชิงคุณภาพ ในชุมชนทั่วทั้งพื้นที่ 50 เขต โดยใช้กลไกลของ “ประชารัฐ” ในระดับพื้นที่ ได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต(สำนักงานเขต) เป็นศูนย์กลางบูรณาการทุกมาตรการทุกด้านให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ สำนักงานเขตสาทร ได้เห็นความสำคัญของการดำเนินงานดังกล่าว จึงจัดทำโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

50290100/50290100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินการงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้แผนประชารัฐ ร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ปี 2564

เป้าหมายของโครงการ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวน 170 คน 2. เด็ก เยาวชน ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตสาทร หน่วยงานภาครัฐเอกชน อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตสาทร จำนวน 300 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-16)

10.00

16/08/2564 : ยกเลิกโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-06-29)

10.00

29/06/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 สำนักอนามัยจังให้มีการชะลอการจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-05-25)

10.00

25/05/2564 :เนื่องจากสถานการณ์โควิด สำนักอนามัยจึงให้มีการชะลองบประมาณและการจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก

** ปัญหาของโครงการ :-สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ระบาด-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-04-01)

65.00

01/04/2564 : ดำเนินการรวบรวมรายชื่ออาสาสมัครฯเพื่อจัดทำโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-02-28)

60.00

2/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทดสอบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-26)

15.00

26/01/2564 : สำนักอนามัย ส่งตัวเลขงบประมาณที่เขตได้รับ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-29)

10.00

29/12/2563 : อยู่ในระหว่างการประชุม เพื่อทำขออนุมัติโครงการในการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-11-23)

7.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำบัญชีอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
:40%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
:40%
เริ่มต้น :2022-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3288

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3288

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-850

ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่มีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 65

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **