ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) : 50290000-3289

สำนักงานเขตสาทร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายฉัตรชัย อังสุเชษฐานนท์ โทร 7206

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสาทรในฐานะศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระดับเขตตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕47 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักงานเขตสาทรได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตสาทร รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑8 รุ่น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อันจะเป็นกำลังสนับสนุนที่ดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือทางราชการในการป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน ยามเมื่อเกิดภัยพิบัติได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ สำนักงานเขตสาทรจึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนเขตสาทรเป็นหลักสูตรหลัก (ไม่พักค้าง) รุ่นที่ 19 โดยในหลักสูตรประกอบด้วย การบรรยายภาคทฤษฎี และการฝึกภาคปฏิบัติ จากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และผ่านการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงมาแล้ว ทั้งนี้ เพื่อต้องการสร้างบุคลากรด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของสำนักงานเขตสาทร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างแท้จริง

50290100/50290100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างประสบการณ์ความคิดเห็นด้านการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ ๒.๒ เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ ๒.๓ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรหลัก จำนวน 5๐ คน โดยรับสมัครจากประชาชนที่มีภูมิลำเนาหรือปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เขตสาทร 3.1 ด้านปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 60 คน ประกอบด้วย (1) ประชาชน จำนวน 50 คน (2) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน 3.2 ด้านคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านการอบรมตามหลักสูตร มีความรู้ความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-01-26)

100.00

26/01/2564 : ดำเนินการตามโครงการเสร็จเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-12-29)

90.00

29/12/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จอยู่ในระหว่างการชดใช้เงินยืมตามบัญชี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-23)

20.00

-อยู่ในระหว่างการเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ขออนุมัติโครงการเสร็จสิ้น 2.ระหว่างการติดต่อขอรับการสนับสนุนวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ติดต่อขอรับการสนับสนุนวิทยากร
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม อปพร.จำนวน 50 คน
:30%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3289

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3289

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-860

ตัวชี้วัด : (/) ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **