ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักคลองช่องนนทรี : 50290000-3291

สำนักงานเขตสาทร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายตะวัน พรพัชรพล โทร.7215

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่

50290300/50290300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการสำรวจ ออกแบบ วางแผนพัฒนาพื้นที่ และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ทางเท้า และคลองสายหลัก ในย่านำสำคัญของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ

อย่างน้อย 20 ตลองตามจำนวนคลองที่กำหนดไว้ สำหรับเขตสาทร คือ คลองช่องนนทรี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-23)

100.00

23/09/2564 : -ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนในย่านคลองวัดยานนาวาและคลองช่องนนทรีตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีและคลองวัดยานนาวา -ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการจัดสวนเพื่อเป็นจุดเช็คอิน ในงานท่องเที่ยววิถีชุมชน ชื่นชมศิลปะ สไตล์ New Normal บริเวณคลองวัดยานนาวา

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2021-08-30)

88.00

30/08/2564 : -ดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-27)

85.00

27/07/2564 : ดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2021-06-26)

78.00

26/06/2564 : -เดือนมิถุนายน 2564 (ครั้งที่ 2) -ดำเนินการกิจกรรมรณรงค์ เชิญชวนและประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ ให้ติดตั้งถังดักไขมันเพื่อลดปัญหาน้ำเน่าเสีย -รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการและประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำ ไม่ให้ทิ้งขยะ -รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการและชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง -สำรวจออกแบบ จุดเช็คอิน (Check in) จุดติดตั้งป้ายต่างๆ ให้มีความสวยงานและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ - เจ้าหน้าที่จากสำนักการระบายน้ำ​ สำนักเทศกิจ​ สำนักการโยธา​ สำนักงานเขตบางรัก และสำนักจราจรและขน​ส่ง สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตยานนาวา​ ร่วมลงพิ้นที่ตรวจสภาพคลองช่องนนทรี​ ในการดำเนินตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนภารกิจของแต่ละหน่วยงานในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง​ (ตามตัวชี้วัดกำหนด)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-28)

55.00

28/05/2564 -ดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-28)

50.00

28/04/2564 : เดือน เมษายน 2564 ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การติดตั้งถังดักไขมันและดูแลรักษาแหล่งน้ำบริเวณคลองช่องนนทรี และคลองวัดยานนาวา ครั้งที่ 1 -ดำเนินสำรวจไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองวัดยานนาวา -ดำเนินการสำรวยไฟฟ้าส่องสว่างคลองช่องนนทรี -ดำเนินการสำรวจติดตั้งและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.00 (2021-03-25)

19.00

25/03/2564 : ดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-02-26)

17.00

26/02/2564 : ส่งโครงการและแผนการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเป้าหมาย เพิ่มอีก 1 คลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2021-01-28)

13.00

28/01/2564 : -ดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-12-28)

12.00

28/12/2563 : จัดทำจัดทำโครงการ,แผนปฏิบัติงานและ แบบสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:70%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3291

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3291

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-859

ตัวชี้วัด : องค์ฯ 2 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

ค่าเป้าหมาย ระดับความสำเร็จ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับความสำเร็จ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับความสำเร็จ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

0 / 0
3
3.00

0 / 0
4
5.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **