ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนในพื้นที่เขตสาทร : 50290000-3293

สำนักงานเขตสาทร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุจิตรา อัมหิรัญ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสาทร จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนในพื้นที่เขตสาทรขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชนให้ได้มีสถานที่จัดจำหน่ายและแสดงสินค้า และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สินค้าชุมชนให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป

50291000/50291000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 2 เพื่อส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชนให้ได้มีสถานที่จัดจำหน่ายและแสดงสินค้า

เป้าหมายของโครงการ

1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน จำนวน 2 ครั้ง 2 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 50 ราย/ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-16)

100.00

16/09/2564 : ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนในพื้นที่เขตสาทร ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว โดยจัดกิจกรรม “ท่องเที่ยววิถีชุมชน ชื่นชมงานศิลปะ สไตล์ new normal” สัมผัสวิถีชุมชน ชิม ชม แชะ และแชร์ ของดีเขตสาทร ประจำเดือนกันยายน 2564 ณ ซอยเจริญกรุง 57 (Sathon Canal Art) และมีการสรุปแบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบสอบถามแล้วผลปรากฏว่าอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.31) โดยคิดเป็นความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 86.20 ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 65 คน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าโควิด 19 ได้มีการห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลเพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัสกันที่สามารถแพร่โรคได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-08-24)

55.00

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๐) ข้อ ๔ ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกัน ของบุคคลเพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัสกันที่สามารถแพร่โรคได้ เว้นแต่เป็นกรณีได้รับอนุญาต จำกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ที่จะพิจารณาเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จัดกิจกรรมและสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบโดยกำหนด จำนวนบุคคลจำแนกตามเขตพื้นที่สถานการณ์ ดังนี้ (๑) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวน รวมกันมากกว่าห้าคน

** ปัญหาของโครงการ :ขณะนี้มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกัน แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รวมทั้งลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-07-13)

55.00

13/07/2564 : อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีจึงออก ข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย ดังต่อไปนี้ (๖) ห้ามการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าคน โดยให้เป็นไปตามข้อห้ามและข้อยกเว้นตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๕) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-06-16)

55.00

16/06/2564 : ตามที่ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 และ (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 จึงออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 32) จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของไวรัสโครโรน่า (COVID-2019)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-18)

55.00

18/05/2564 : ตามที่ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 29) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากมีการประกาศใช้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป โดยกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 4 จังหวัด ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวในการป้องกันและควบคุมโรคอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 และ (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 และ (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 จึงมีคำสั่งให้ปิดสถานที่และบังคับใช้มาตรการ ที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 และ (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากขณะนี้มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกัน แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รวมทั้งลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-16)

55.00

16/04/2564 : ดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-03-17)

55.00

17/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-02-19)

55.00

19/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-01-18)

55.00

18/01/2564 : อยุู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-12-24)

55.00

24/12/2563 : อยุู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-11-17)

55.00

17/11/2563 : ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนในพื้นที่เขตสาทร ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว โดยจัดกิจกรรม “งานประเพณีลอยกระทง วัดยานนาวา และ Sathon Canal Art” เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ วัดยานนาวา และริมคลองวัดยานนาวา บริเวณชุมชนศรีสุริโยทัย เขตสาทร และมีการสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบสอบถามแล้วผลปรากฏว่าอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.50) โดยคิดเป็นความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 90 ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 100 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดตามและประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3293

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3293

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-2002

ตัวชี้วัด : องค์ฯ 3 กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย จำนวนครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ จำนวนครั้ง : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

0 / 0
3
1.00

0 / 0
4
2.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **