ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลจากแหล่งกำเนิด : 50290000-3296

สำนักงานเขตสาทร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเสน่ห์ ใจปิติ โทร.7226

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลจากแหล่งกำเนิดโดยรณรงค์ส่งเสริม ให้ประชาชนมีการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลออกจากมูลฝอยประเภทอื่น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมศักยภาพการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ ประหยัดงบประมาณการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลจากแหล่งกำเนิด เพื่อสื่อสารเผยแพร่วิธีการนำมูลฝอยรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์ และพัฒนาความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเครือข่ายในการคัดแยก รวบรวม และใช้ประโยชน์จากมูลฝอยรีไซเคิลเพื่อการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืนต่อไป

50290600/50290600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม ให้ภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล เช่น พลาสติก โลหะ แก้ว กระดาษ นำมาใช้ประโยชน์ โดยการแปรรูปหรือสร้างเศรษฐกิจรายได้ให้กับตนเอง 2.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป จัดการมูลฝอยรีไซเคิลอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม 2.3 เพื่อลดปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย

เป้าหมายของโครงการ

3.1 จัดระบบคัดแยกขยะและกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ เรื่องการลดและคัดแยกขยะ รีไซเคิลที่แหล่งกำเนิด 3.2 รณรงค์ ส่งเสริม และจัดกิจกรรมให้กลุ่มเป้าหมาย นำมูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ ด้วยการประดิษฐ์เป็นวัสดุอุปกรณ์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-24)

100.00

24/09/2564 : ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิล ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 - ก.ย. 64 รวมทั้งสิ้น 14,058.89 ตัน คิดเป็นร้อยละ 101.36

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-31)

95.00

31/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-28)

80.00

28/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บรวบรวม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-30)

60.00

30/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บรวบรวม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-26)

50.00

26/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-04-29)

48.00

29/04/2564 : เดือนเมษายยน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บรวบรวม ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 - มี.ค. 64 รวมทั้งสิ้น 6,661.62 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-24)

35.00

24/02/2564 : ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยพร้อมคัดแยกขยะรีไซเคิล ประจำเดือน ต.ค. 63 - ม.ค. 64 ได้จำนวนทั้งสิ้น 4,454.19 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2021-01-25)

22.00

25/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการรรวบรวม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.00 (2020-12-23)

19.00

23/12/2563 : เป้าหมายขยะมูลฝอยอินทรีย์ ปี 64 ของสำนักงานเขตสาทร 13,870.55 ตัน/ปี ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยอินทรีย์ ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 63 จำนวน 2,539.77 ตัน ประจำเดือน ธ.ค. 63 อยธู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บและรวบรวม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3296

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3296

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-843

ตัวชี้วัด : องค์ฯ 2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

0 / 0
3
67.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **