ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 50290000-6294

สำนักงานเขตสาทร : (2564)

35

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35

นายพงศ์ปภัส วงค์รัตนธรรม (0882264538)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสาทร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

50290400/50290400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.สำนักงานเขตสาทรมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ทุกระดับ ซึ่งส่งเสริมให้ดำเนินงานด้านควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 2.ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย สามารถนำความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับโรคติดต่อที่นำโดยยุงลายสามารถปฏิบัติตนและจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 3.ชุมชนในพื้นที่เขตสาทร เป็นพื้นที่ปลอดยุงลาย หรือมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มมากขึ้น ประชาชนลดความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค 4.การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง 5.มีนวัตกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

1.ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จดทะเบียนจำนวน 26 ชุมชน 2.ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่จดทะเบียน จำนวน 26 ชุมชน ให้มีค่า HI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-09-21)

35.00

21/09/2564 : เดือน กันยายน อัตราป่วยโรคไขเลือดออกออก ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 4 กันยายน 2564 เท่ากับ 23.77 และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถลงชุมชนได้ตามแผนที่วางไว้ คืนงบประมาณที่เหลือ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-08-26)

35.00

26/08/2564 : เดือน สิงหาคม - เนื่องจากสถานการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องชะลอการลงชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-07-29)

35.00

29/07/2564 : เนื่องจากสถานการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องชะลอการลงชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องชะลอการลงชุมชน

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องชะลอการลงชุมชน

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-06-24)

35.00

24/06/2564 : เดือน มิถุนายน - ลงชุมชนครั้งที่ 1 แล้วจำนวน 24 ชุมชน - ลงชุมชนครั้งที่ 2 แล้วจำนวน 3 ชุมชน - ลงชุมชนครั้งที่ 3 แล้วจำนวน 3 ชุมชน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564) เนื่องจากสถานการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องชะลอการลงชุมชน ปี 2564 จำนวนผู้ป่วย 10 คน อัตราป่วย 13.20 ต่อประชากรแสนคน (ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2564 – 8 พฤษภาคม 2564)

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องชะลอการลงชุมชนครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องชะลอการลงชุมชนครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-05-19)

35.00

19/05/2564 : เดือน พฤษภาคม - ลงชุมชนครั้งที่ 1 แล้วจำนวน 24 ชุมชน - ลงชุมชนครั้งที่ 2 แล้วจำนวน 3 ชุมชน - ลงชุมชนครั้งที่ 3 แล้วจำนวน 3 ชุมชน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564) ปี 2564 จำนวนผู้ป่วย 10 คน อัตราป่วย 13.20 ต่อประชากรแสนคน (ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2564 – 8 พฤษภาคม 2564)

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องชะลอการลงชุมชนครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-23)

35.00

23/04/2564 : เดือน เมษายน - ลงชุมชนครั้งที่ 1 แล้วจำนวน 24 ชุมชน - ลงชุมชนครั้งที่ 2 แล้วจำนวน 3 ชุมชน - ลงชุมชนครั้งที่ 3 แล้วจำนวน 3 ชุมชน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564) ปี 2564 จำนวนผู้ป่วย 9 คน อัตราป่วย 11.88 ต่อประชากรแสนคน (ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2564 – 10 เมษายน 2564)

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องชะลอการลงชุมชนครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-03-25)

25.00

25/03/2564 : เดือน มีนาคม - ลงชุมชนครั้งที่ 1 แล้วจำนวน 20 ชุมชน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564) **อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่สาทร 5 ปีย้อนหลัง เท่ากับ 233.55 ต่อประชากรแสนคน ปี 2564 จำนวนผู้ป่วย 7 คน อัตราป่วย9.00 ต่อประชากรแสนคน (ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2564 – 27 กุมภาพันธ์ 2564)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-19)

15.00

19/02/2564 : เดือน กุมภาพันธ์ - ลงชุมชนครั้งที่ 1 แล้วจำนวน 6 ชุมชน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-25)

10.00

25/01/2564 : เดือน มกราคม 64 - รออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ - ประสานประธานชุมชนเรื่องกิจกรรมโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประชาชนอาจมีความกังวลและไม่เข้าร่วมกิจกรรม

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-12-24)

5.00

24/12/2563 : เดือน ธันวาคม - ประสานฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เพื่อทราบข้อมูลจำนวนชุมชนที่จะลงพื้นที่ทำกิจกรรม - จัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชกการ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประชาชนอาจมีความกังวลและไม่เข้าร่วมกิจกรรม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-25)

5.00

25/11/2563 : - รอสำนักอนามัยแจ้งแนวทางการดำเนินโครงการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : 1. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดกิจกรรม
:65%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-6294

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-6294

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-857

ตัวชี้วัด : อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสาทร

ค่าเป้าหมาย ไม่เกินเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๘๐ ของข้อมูล ๕ ปีย้อนหลัง : 0

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกินเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๘๐ ของข้อมูล ๕ ปีย้อนหลัง : 3.22

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกินเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๘๐ ของข้อมูล ๕ ปีย้อนหลัง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
78.43

100 / 100
2
9.00

0 / 0
3
0.43

0 / 0
4
3.22

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **