ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมครู : 50290000-6456

สำนักงานเขตสาทร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายปัณณวิชญ์ จิรโรจอัครกุล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

- ด้วยกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้มีคุณภาพทางการศึกษา เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดประชุมสัมมนาข้าราชการครู ในแต่ละสำนักงานเขตเป็นประจำทุกปี สำนักงานเขตสาทรมีโรงเรียนอยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดดอน และโรงเรียนวัดยานนาวา ในการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาให้เกิดผลดี และมีคุณภาพ การจัดประชุมครู เพื่อที่จะส่งเสริมสมรรถภาพของบุคลากรให้เกิดการพัฒนาทางการศึกษา เช่น การรับทราบนโยบายและทิศทางการศึกษาที่ถูกต้อง และเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร้างความสัมพันธ์อันดี และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น

50290700/50290700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีแนวทางชัดเจนในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-12-25)

100.00

25/12/2563 : จัดประชุมในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-23)

20.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดประชุมในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-10-30)

50.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมเอกสารจัดประชุมในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานเขตสาทร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:85%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผล
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-6456

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-6456

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-860

ตัวชี้วัด : (/) ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **