ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50290000-6522

สำนักงานเขตสาทร : (2564)

65

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 65

นายปัณณวิชญ์ จิรโรจอัครกุล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

- นายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดกับลูกเสือ และยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับ ดูแล บังคับบัญชา ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ และผู้นำกลุ่ม หรือรองผู้นำกลุ่ม ลูกเสือ – ยุวกาชาด ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม จะมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำกลุ่มลูกเสือหรือยุวกาชาดที่ดี ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในกิจกรรมของลูกเสือ – ยุวกาชาด เป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำและผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ

50290700/50290700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 ลูกเสือและยุวกาชาดที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถเรื่องลูกเสือและยุวกาชาด 9.2 ลูกเสือสามัญ และยุวกาชาดที่ได้รับการอบรม มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่เป็นนายหมู่ลูกเสือ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-07-30)

65.00

30/07/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-30)

60.00

30/06/2564 : เลื่อนการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-24)

55.00

24/05/2564 : เลื่อนการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-28)

50.00

28/04/2564 : เลื่อนการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-29)

45.00

29/03/2564 : เลื่อนการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-28)

40.00

2/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-26)

35.00

26/01/2564 : เลื่อนการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-25)

30.00

25/12/2563 : เตรียมจัดอบรมในเดือน มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-23)

10.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดอบรมระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-10-30)

20.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดอบรมระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:85%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผล
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-6522

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-6522

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-860

ตัวชี้วัด : (/) ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **