ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50290000-6543

สำนักงานเขตสาทร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวมัลลิกา วิชาเหล็ก (0944897732)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ถึงแม้สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในกรุงเทพมหานครจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็ตาม แต่เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย ในกรุงเทพมหานคร มีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสาทร จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยขึ้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้ง เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร รวมไปถึง การจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการด้านอาหารทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตสาทร เพื่อก่อประโยชน์ ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองจากการบริโภคอาหารปลอดภัย

50290400/50290400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตสาทร ได้รับการตรวจเฝ้าระวังด้านคุณภาพอาหารทั้งด้านเคมีและจุลินทรีย์ ครบทุกแห่ง 2. สถานประกอบการอาหารที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ยกระดับไปสู่เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ครบทุกแห่ง 3. ผู้บริโภคได้รับการพิทักษ์สิทธิ์ในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 4. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

เป้าหมายของโครงการ

1.ร้อยละ 100 ของความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 2.ร้อยละ 78 ของตัวอย่างอาหารได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค 3.ร้อยละ 95 ของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ 4.ร้อยละ 100 ของผู้บริโภคได้รับการพิทักษ์สิทธิ์ในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-08)

100.00

08/09/2564 : เดือน กันยายน - ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาด - ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล - ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด ตามข้อสั่งการของสำนักอนามัย - ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ - สำรวจสถานประกอบการด้านอาหารที่ปิดชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2021-08-26)

98.00

26/08/2564 : เดือน สิงหาคม - จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือน สิงหาคม - ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาด - ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล - ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด ตามข้อสั่งการของสำนักอนามัย - ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ - สำรวจสถานประกอบการด้านอาหารที่ปิดชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 - ตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภาพอาหารร้านอาหารในพื้นที่เขตสาทร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2021-07-29)

96.00

29/07/2564 : เดือน กรกฎาคม - จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือน กรกฎาคม - ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาด - ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล - ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด ตามข้อสั่งการของสำนักอนามัย - ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ - สำรวจสถานประกอบการด้านอาหารที่ปิดชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-24)

70.00

24/06/2564 : เดือน มิถุนายน - จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือน มิถุนายน - ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาด - ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล - ลงพื้นที่ตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด - ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ - ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติปรับปรุงตามมาตรการป้องกันโรควิด-19ในตลาดตามข้อเสนอแนะของสำนักอนามัย - สำรวจสถานประกอบการด้านอาหารที่ปิดชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2021-05-19)

66.00

19/05/2564 : เดือน พฤษภาคม - จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือน พฤษภาคม - ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาด - ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการด้านอาหารและตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ร่วมกับกองสุขาภิบาลอาหาร - ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล - ลงพื้นที่ตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด - ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-04-23)

65.00

23/04/2564 : เดือน เมษายน - จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือน เมษายน - จัดทำฎีกาเบิกค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข - จัดทำฎีกาค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาครั้งที่ 1/2564 - ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาดร่วมกับรถโมบาย - ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการด้านอาหารและตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 - ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล - ลงพื้นที่ตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด - สรุปผลการดำเนินงานการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา - ตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-25)

60.00

25/03/2564 : เดือน มีนาคม - จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม - จัดทำฎีกาเบิกค่าอาหารนอกเวลา - ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาด - ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการด้านอาหารและตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 - ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล - ลงพื้นที่ตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด - จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 - จัดกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา - จัดกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐาน ** สถานประกอบการด้านอาหารพื้นที่เขตสาทร ทั้งหมด จำนวน 478 ราย ขอรับและต่ออายุป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว 283 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.20

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-19)

30.00

19/02/2564 : เดือน กุมภาพันธ์ - จัดทำฎีกาเบิกค่าดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา - จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือนมกราคม - ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาด - ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการด้านอาหารตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 18 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว - ตรวจเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการด้านอาหาร - ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลช่วงเทศกาลตรุษจีน

** ปัญหาของโครงการ :สถานประกอบการด้านอาหารบางรายปิดกิจการชั่วคราว เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-23)

25.00

23/01/2564 : เดือน มกราคม 64 - ลงพื้นที่ตรวจสุขาภิบาลอาหารในตลาด - ตรวจเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการ - จัดทำฎีกาเบิกค่าดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในตลาด - ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการด้านอาหารตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 16 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว - ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล - สุ่มตรวจเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ค้าในตลาด

** ปัญหาของโครงการ :สถานประกอบการด้านอาหารบางรายปิดกิจการชั่วคราว เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-24)

15.00

24/12/2563 : เดือน ธันวาคม - ตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา - ลงพื้นที่ตรวจสุขาภิบาลอาหารในตลาด - ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล - จัดประชุมผู้ประกอบการตลาด - จัดทำฎีกาเบิกค่าตัวอย่างอาหารเดือนพฤศจิกายน จำนวน 2,300 บาท - ตรวจเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการ

** ปัญหาของโครงการ :สถานประกอบการด้านอาหารบางรายปิดกิจการชั่วคราว เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

25/11/2563 : - จัดทำแผนการตรวจเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการ - จัดทำแผนการตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา - จัดทำแผนการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล

** ปัญหาของโครงการ :สถานประกอบการด้านอาหารบางรายปิดกิจการชั่วคราว เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : 1. สำรวจข้อมูลเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจข้อมูลเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการตรวจเฝ้าระวังด้านสุขลักษณะและคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหารและตรวจประเมินตามแผนที่กำหนด
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อตัวอย่างอาหารในสถานประกอบอาหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดประชุมผู้ประกอบการตลาด/ผู้ขายของในตลาด ตามกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ตามกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน จำนวน 1 ครั้ง
:10%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข
:20%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-6543

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-6543

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-858

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.55

100 / 100
2
59.20

0 / 0
3
77.56

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **