ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด : 50290000-6553

สำนักงานเขตสาทร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเสน่ห์ ใจปิติ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสาทร เป็นแหล่งเศรษฐกิจ มีประชาชนและประชากรแฝงพักอาศัยเป็นจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น สภาพพื้นที่ความเป็นอยู่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ปัญหาการเพิ่มขึ้นของมูลฝอย ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหามูลฝอยจากชุมชนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยพบว่ามีปริมาณมูลฝอยอินทรีย์คิดเป็นร้อยละ 59.9 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด ซึ่งหากประชาชนสามารถลดและคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ที่แหล่งกำเนิด และนำมาใช้ประโยชน์ เช่น การนำมาเลี้ยงสัตว์ การหมักทำปุ๋ย การผลิตน้ำหมักชีวภาพ หรือทำน้ำยาเอนกประสงค์ ช่วยลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ ทำให้ปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดมีปริมาณน้อยลง ส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยน้อยลง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดโดยรณรงค์ส่งเสริม ให้ประชาชนมีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ออกจากมูลฝอยประเภทอื่น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมศักยภาพการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ ประหยัดงบประมาณการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด เพื่อสื่อสารเผยแพร่วิธีการนำมูลฝอยอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ และพัฒนาความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเครือข่ายในการคัดแยก รวบรวม และใช้ประโยชน์จากมูลฝอยอินทรีย์เพื่อการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืนต่อไป

50290600/50290600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. กลุ่มเป้าหมายได้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ น้ำยาชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ก๊าซชีวภาพ หรือนำมูลฝอยอินทรีย์ไปเป็นอาหารสัตว์ 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยอินทรีย์ ณ แหล่งกำเนิด 3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-24)

100.00

24/09/2564 : ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอินทรีย์ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 - ก.ย. 64 รวมทั้งสิ้น 5,044.92 ตัน คิดเป็นร้อยละ 109.11

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-31)

95.00

31/08/2564 : อญุ่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-28)

85.00

28/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บรวบรวม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-30)

75.00

30/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บรวบรวม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-26)

55.00

26/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2021-04-29)

53.00

29/04/2564 : ประจำเดือน เมษายน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บรวบรวม ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 - มี.ค. 64 รวมทั้งสิ้น 2,041.27 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-24)

35.00

24/02/2564 : ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประเภทขยะอินทรีย์ ประจำเดือน ต.ค. 63 - ม.ค. 64 รวมทั้งสิ้น 1,682.25 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2021-01-25)

22.00

25/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเเนินกการจัดเก็บบรวบรวม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.00 (2020-12-23)

19.00

23/12/2563 : เป้าหมายขยะมูลฝอยอินทรีย์ ปี 64 ของสำนักงานเขตสาทร 4,623.52 ตัน/ปี ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยอินทรีย์ ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 63 จำนวน 842.81 ตัน ประจำเดือน ธ.ค. 63 อยธู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บและรวบรวม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-11-25)

6.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:85%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผล
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-6553

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-6553

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-843

ตัวชี้วัด : องค์ฯ 2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

0 / 0
3
67.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **