ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

บำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50290000-6589

สำนักงานเขตสาทร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

1. หลักการและเหตุผล เขตสาทรเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นทำให้ประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย ทั้งมลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีแนวทางจะช่วยได้ เช่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การปลูกต้นไม้ยืนต้น ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความร่มรื่นสวยงามช่วยฟอกอากาศและดูดซับเสียง เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครในการเป็นมหานครร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากล ปัจจุบันเขตสาทรยังขาดแคลนพื้นที่สีเขียวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงต้นไม้ยืนต้นที่ปลูกตามริมถนนได้มีบางส่วนตายไปเนื่องจากโรคและแมลงทำลาย ทำให้ต้องจัดหาพื้นที่สีเขียวเพิ่มและปลูกต้นไม้ทดแทน โดยมุ่งเน้นเพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพิษให้กับประชาชนเพื่อจะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการ บำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่กรุงเทพมหานครและเป็นปอดของคนเมือง

50290600/50290600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 9.1 เขตสาทรมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น 9.2 พื้นที่เขตสาทร มีความร่มรื่น สวยงาม 9.3 ลดปัญหามลพิษทางอากาศ ทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น 9.4 บรรลุวัตถุประสงค์ของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นมหานครร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากล

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-07-28)

100.00

28/07/2564 : ดำเนินการเสร็จแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-06-30)

85.00

30/06/2564 : ดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-26)

70.00

26/05/2564 : ดำเนินการจัดหาพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-29)

60.00

29/04/2564 : ดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-24)

35.00

24/02/2564 : ดำเนินการหาพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2021-01-25)

22.00

25/01/2564 : ดำเนินการจัดหาพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-23)

20.00

23/12/2563 : 1.ดำเนินการจัดส่งเป้าหมายให้กับสำนักงานสวน เป้าหมายของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสำนักงานเขตสาทร ปี 64 คือ 1 ไร่ หรือ 1,600 ตารางเมตร พื้นที่สีเขียวที่คาดการณ์ไว้บริเวณอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ ทุ่งมหาเมฆ จำนวน 1 ไร่ หรือ 1,600 ตารางเมตร 2.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 687056.60 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-11-25)

6.00

25/11/2563 : ดำเนินการจัดหาพื้นที่สีเขียว ตามพื้นที่ของเอกชน และของรัฐ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการประสานจัดหาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:85%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผล
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-6589

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-6589

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-844

ตัวชี้วัด : องค์ฯ 3 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
100.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **