ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน : 50290000-6787

สำนักงานเขตสาทร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายปัณณวิชญ์ จิรโรจอัครกุล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

- ตามที่กรุงเทพมหานคร โดยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต้องเรียนรู้ภาษาจีน เพื่อก้าวทันโลกสากลยุคปัจจุบัน สามารถนำความรู้มาพัฒนาตนเองและประเทศ ประกอบกับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางของธุรกิจการค้า และภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อค้าขาย กรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้เรียนรู้ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อีกหนึ่งภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ซึ่งสำนักงานเขตสาทรได้ดำเนินการจ้างครูสอนภาษาจีน เพื่อสอนนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน

50290700/50290700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 นักเรียนสามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 9.2 นักเรียนสามารถนำความรู้ภาษาจีนไปใช้ในชีวิตประจำวันและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 9.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : ครูที่ได้รับการจ้างสรุปผลการสอนออนไลน์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อนำไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-08-31)

85.00

31/08/2564 : ครูที่ได้รับการจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการสอนออนไลน์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-30)

70.00

30/07/2564 : ครูที่ได้รับการจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการสอนออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-30)

50.00

30/06/2564 : ครูที่ได้รับการจ้างอยู่ระหว่างเดำเนินการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-05-24)

45.00

24/05/2564 : ครูที่ได้รับการจ้างอยู่ระหว่างเตรียมแผนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-28)

40.00

28/04/2564 : ครูที่ได้รับการจ้างอยู่ระหว่างเตรียมแผนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-29)

35.00

29/03/2564 : ครูที่ได้รับการจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-28)

30.00

2/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ครูที่ได้รับการจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-27)

25.00

27/01/2564 : ครูที่ได้รับการจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-25)

20.00

25/12/2563 : ครูที่ได้รับการจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-23)

10.00

23/11/2563 : ครูที่ได้รับการจ้างอยู่ระหว่างเตรียมแผนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้างครูสอนภาษาจีน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:85%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผล
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-6787

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-6787

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-860

ตัวชี้วัด : (/) ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **