ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย : 50290000-6790

สำนักงานเขตสาทร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายปัณณวิชญ์ จิรโรจอัครกุล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

-กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีจะมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุการบาดเจ็บต่าง ๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้ สำนักงานเขตสาทรจึงได้จัดทำโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย โดยจัดให้มีการสอนว่ายน้ำให้นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครของสำนักงานเขตสาทร

50290700/50290700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสาทรมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานทักษะการเอาชีวิตรอดสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ลดการสูญเสียชีวิตและอุบัติเหตุทางน้ำได้ 9.2 เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพแข็งแรง 9.3 นักเรียนเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-05-24)

100.00

24/05/2564 : - โรงเรียนวัดดอนดำเนินการแล้วโดนนำเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปเรียนว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำสวอน เขตราษฎร์บูรณะ ในวันที่ 8,9,14-18,21-23 ธันวาคม 2563 - โรงเรียนวัดยานนาวาดำเนินการแล้วโดนนำเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปเรียนว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำสวอน เขตราษฎร์บูรณะ ในวันที่ 15-19, 22-23, 25-26, 29 มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-28)

70.00

28/04/2564 : ดำเนินการแล้วทั้ง 2 โรงเรียน อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-29)

60.00

29/03/2564 : - โรงเรียนวัดดอนดำเนินการแล้วโดนนำเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปเรียนว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำสวอน เขตราษฎร์บูรณะ ในวันที่ 8,9,14-18,21-23 ธันวาคม 2563 - โรงเรียนวัดยานนาวาดำเนินการแล้วโดนนำเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปเรียนว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำสวอน เขตราษฎร์บูรณะ ในวันที่ 15-19, 22-23, 25-26, 29 มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-02-28)

55.00

2/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - โรงเรียนวัดดอนดำเนินการแล้วโดนนำเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปเรียนว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำสวอน เขตราษฎร์บูรณะ ในวันที่ 8,9,14-18,21-23 ธันวาคม 2563 - โรงเรียนวัดยานนาวากำหนดนำเด็กไปว่ายน้ำในเดือนมกราคม 2564 แต่ติดสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-01-27)

50.00

27/01/2564 : - โรงเรียนวัดดอนดำเนินการแล้วโดนนำเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปเรียนว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำสวอน เขตราษฎร์บูรณะ ในวันที่ 8,9,14-18,21-23 ธันวาคม 2563 - โรงเรียนวัดยานนาวากำหนดนำเด็กไปว่ายน้ำในเดือนมกราคม 2564 แต่ติดสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-25)

20.00

25/12/2563 : ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-23)

10.00

23/11/2563 : ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนิโครงการในเดือน ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:85%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผล
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-6790

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-6790

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-860

ตัวชี้วัด : (/) ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **