ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกำหนดเลขหมายประจำบ้านลงในแผนที่เขตบางคอแหลม : 50300000-3279

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวชลธิชา บุตรวัน 5911

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การกำหนดเลขหมายประจำบ้านและการกำหนดจุดของบ้านลงในระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ทราบตำแหน่งของบ้านแต่ละหลังที่มีการออกเลขหมายประจำบ้านได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้การออกเลขหมายประจำบ้านมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นระบบระเบียบ

50300200/50300200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตบางคอแหลม 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการกำหนดเลขหมายประจำบ้านให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นระบบระเบียบ 3. เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 4. เพื่อให้มีการนำไปใช้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง และมีการต่อยอดให้หน่วยงานอื่นสามารถตรวจสอบและนำข้อมูลไปใช้ได้เมื่อมีการเชื่อมต่อระบบ

เป้าหมายของโครงการ

1. กระบวนการออกเลขหมายประจำบ้านดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลารวดเร็ว 2. การออกเลขหมายประจำบ้านมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นระบบระเบียบ 3. ทำให้ทราบตำแหน่งของบ้านแต่ละหลังที่มีการออกเลขหมายประจำบ้านไปแล้วในพื้นที่เขตบางคอแหลม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

14/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-10)

95.00

10/8/2563 : ได้ดำเนินการกำหนดเลขหมายประจำบ้านลงในแผนที่เขตบางคอแหลม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 แล้วปรากฎว่ามีผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านตามอาคารที่มีการอนุญาตให้ก่อสร้าง จำนวน 3 ราย ซึ่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านมีจำนวน 3 หลัง สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 3 จุด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-15)

90.00

15/7/2563 : ได้ดำเนินการกำหนดเลขหมายประจำบ้านลงในแผนที่เขตบางคอแหลม ประจำเดือนมิถุนายน 2563 แล้วปรากฎว่ามีผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านตามอาคารที่มีการอนุญาตให้ก่อสร้าง จำนวน 6 ราย ซึ่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านมีจำนวน 6 หลัง สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 6 จุด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-11)

80.00

11/6/2563 : ได้ดำเนินการกำหนดเลขหมายประจำบ้านลงในแผนที่เขตบางคอแหลม ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 แล้วปรากฎว่ามีผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านตามอาคารที่มีการอนุญาตให้ก่อสร้าง จำนวน 8 ราย ซึ่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านมีจำนวน 12 หลัง สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 12 จุด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-15)

70.00

15/5/2563 : เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ซึ่งเป็นเชื้อโรคอันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0406/196 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้สำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งจำกัดประเภทการให้บริการเพื่อลดความแออัดในสถานที่ทำงานอันเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดต่อเชื้อโรค ทำให้การกำหนดเลขหมายประจำบ้านลงในแผนที่เขตบางคอแหลม ประจำเดือนเมษายน 2563 ไม่มีผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านตามอาคารที่มีการอนุญาตให้ก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-09)

60.00

9/4/2563 : ได้ดำเนินการกำหนดเลขหมายประจำบ้านลงในแผนที่เขตบางคอแหลม ประจำเดือนมีนาคม 2563 แล้วปรากฎว่ามีผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านตามอาคารที่มีการอนุญาตให้ก่อสร้าง จำนวน 2 ราย ซึ่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านมีจำนวน 2 หลัง สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 2 จุด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-11)

50.00

11/3/2563 : ได้ดำเนินการกำหนดเลขหมายประจำบ้านลงในแผนที่เขตบางคอแหลม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แล้วปรากฎว่ามีผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านตามอาคารที่มีการอนุญาตให้ก่อสร้าง จำนวน 3 ราย ซึ่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านมีจำนวน 3 หลัง สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 3 จุด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-07)

40.00

7/2/2563 : ได้ดำเนินการกำหนดเลขหมายประจำบ้านลงในแผนที่เขตบางคอแหลม ประจำเดือนมกราคม 2563 แล้วปรากฎว่ามีผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านตามอาคารที่มีการอนุญาตให้ก่อสร้าง จำนวน 4 ราย ซึ่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านมีจำนวน 12 หลัง สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 12 จุด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-07)

30.00

7/1/2563 : ได้ดำเนินการกำหนดเลขหมายประจำบ้านลงในแผนที่เขตบางคอแหลม ประจำเดือนธันวาคม 2562 แล้วปรากฎว่ามีผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านตามอาคารที่มีการอนุญาตให้ก่อสร้าง จำนวน 3 ราย ซึ่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านมีจำนวน 3 หลัง สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 3 จุด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-12)

20.00

12/12/2562 : ได้ดำเนินการกำหนดเลขหมายประจำบ้านลงในแผนที่เขตบางคอแหลม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 แล้วปรากฎว่ามีผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านตามอาคารที่มีการอนุญาตให้ก่อสร้าง จำนวน 8 ราย ซึ่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านมีจำนวน 8 หลัง สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 8 จุด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-11)

10.00

11/11/2562 : ได้ดำเนินการกำหนดเลขหมายประจำบ้านลงในแผนที่เขตบางคอแหลม ประจำเดือนตุลาคม 2562 แล้วปรากฎว่ามีผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านตามอาคารที่มีการอนุญาตให้ก่อสร้าง จำนวน 1 ราย ซึ่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านมีจำนวน 1 หลัง สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 1 จุด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : ได้ดำเนินการจัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและอนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ตรวจสถานที่
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ออกเลขที่บ้าน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:กำหนดจุดลงในแผนที่เขต
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลประจำเดือน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3279

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3279

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1022

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนที่เชิงเลขและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **