ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการคัดแยกและรวบรวมมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ : 50300000-3346

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเทวิน วงศ์กองแก้ว

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

คนไทยในอดีตมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายกลมกลืนผสมผสานกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนไทยในยุคนั้นมีการบริโภคตามความจำเป็น และมักไม่บริโภคสิ่งแปลกปลอม เช่น สารสังเคราะห์หรือสารเคมีต่าง ๆ วัสดุเหลือทิ้งหรือขยะมูลฝอยที่เกิดจากการบริโภคจึงมีไม่มากนักและส่วนใหญ่ก็สามารถย่อยสลายและถูกดูดซับด้วยกลไกธรรมชาติและระบบนิเวศได้อย่างรวดเร็ว แต่ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยมีปัจจัยหลาย ๆ ประการ เช่น การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ความต้องการในการบริโภคสูงขึ้น ชุมชนเมืองมีการขยายตัว เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้จึงส่งผลให้ประเทศไทยประสบกับปัญหาขยะในปัจจุบัน ปัจจุบันขยะเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติที่ยังหาทางกำจัดให้หมดสิ้นไม่ได้ เมื่อดูจากข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายโดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่าปริมาณขยะในไทยยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี ๒๕๖๑ มีกว่า ๒๗.๘ ล้านตัน เพิ่มขึ้น ๑.๖๔% จากปี ๒๕๖๐ ซึ่งปัจจัยเกิดจากการมีประชากรเพิ่มขึ้น ชุมชนเมืองขยายตัว รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ มีปริมาณขยะมากถึง ๔.๘๕ ล้านตัน คิดเป็น ๑๗% ของขยะมูลฝอยทั้งประเทศอย่างไรก็ดีพบว่า การจัดการขยะมูลฝอยถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ก็ยังมีขยะอีก ๒๗% ที่ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกวิธีประกอบกับการลักลอบทิ้งในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ทำให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา ขยะอันตราย หรือ มูลฝอยอันตราย คือ ขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ วัตถุมีพิษ วัตถุกัดกร่อน วัตถุติดเชื้อและวัตถุไวไฟ เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ และกระป๋องสเปรย์ เป็นต้น โดยในส่วนของเสียอันตรายจากชุมชนมีอัตราเพิ่มขึ้น ๓.๒% จากปี ๒๕๖0 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แต่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพียง ๑๓% เท่านั้น สำนักงานเขตบางคอแหลม เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาขยะในปัจจุบันเป็นอย่างมาก จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการคัดแยกและรวบรวมมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน ชุมชน ภาคเอกชน ข้าราชการและบุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญและเกิดจิตสำนึกที่ดีในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยอันตรายส่งเสริมให้ประชาชนลดการผลิตมูลฝอยอันตรายและมีการคัดแยกมูลฝอยอันตรายเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามศักยภาพได้ต่อไป

50300600/50300600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชน ภาคเอกชน ลดการผลิตมูลฝอยอันตรายและคัดแยกมูลฝอยอันตรายอย่างถูกวิธี ๒.๒ เพื่อลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ ๒.๓ เพื่อให้ประชาชน ชุมชน ภาคเอกชน ข้าราชการและบุคลากรของเขตบางคอแหลมตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาขยะมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ_ระชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนกันยายน 2564 สามารถจัดเก็บพร้อมนำส่งศูนย์กำจัดฯ หนองแขม จำนวน 510 กก. เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าฯ (ทีวี) จำนวน 510 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-08-23)

60.00

23/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนสิงหาคม2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-07-27)

55.00

27/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 สามารถจัดเก็บพร้อมนำส่งศูนย์กำจัดฯ หนองแขม จำนวน 510 กก. เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าฯ (ทีวี) จำนวน 510 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-28)

50.00

28/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 สามารถจัดเก็บพร้อมนำส่งศูนย์กำจัดฯ หนองแขม จำนวน 820 กก. เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าฯ (ทีวี) จำนวน 820 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-05-21)

45.00

21/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 สามารถจัดเก็บพร้อมนำส่งศูนย์กำจัดฯ หนองแขม จำนวน 2,340 กก. เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าฯ (ทีวี) จำนวน 2,340 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-28)

40.00

28/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนเมษายน 2564 สามารถจัดเก็บพร้อมนำส่งศูนย์กำจัดฯ หนองแขม จำนวน 810 กก. เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าฯ (ทีวี) จำนวน 810 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-22)

35.00

22/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนมีนาคม 2564 สามารถจัดเก็บพร้อมนำส่งศูนย์กำจัดฯ หนองแขม จำนวน 1,080 กก. เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าฯ (ทีวี) จำนวน 1,080 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-25)

30.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สามารถจัดเก็บพร้อมนำส่งศูนย์กำจัดฯ หนองแขม จำนวน 550 กก. เป็นหลอดฟลูออเรสเซนซ์ จำนวน 50 กก. และซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าฯ (ทีวี) จำนวน 500 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-22)

25.00

22/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนมกราคม 2564 สามารถจัดเก็บพร้อมนำส่งศูนย์กำจัดฯ หนองแขม จำนวน 2,610 กก. เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าฯ (ทีวี) จำนวน 2,610 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-22)

20.00

22/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ 1. ประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 สามารถจัดเก็บพร้อมนำส่งศูนย์กำจัดฯ หนองแขม จำนวน 2,040 กก. เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าฯ (ทีวี) จำนวน 2,040 กก. 2. ประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนธันวาคม 2563 สามารถจัดเก็บพร้อมนำส่งศูนย์กำจัดฯ หนองแขม จำนวน 2,630 กก. เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าฯ (ทีวี) จำนวน 2,630 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-24)

10.00

24/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนตุลาคม 2563 สามารถจัดเก็บพร้อมนำส่งศูนย์กำจัดฯ หนองแขม จำนวน 2,160 กก. เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าฯ (ทีวี) จำนวน 2,160 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ขออนุมัติโครงการฯ และรวบรวมขยะอันตรายเพื่อส่งศูนย์กำจัดฯ หนองแขม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนประชาสัมพันธ์และแผนดำเนินการโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์การคัดแยกและ การจัดเก็บขยะมูลฝอยอันตราย
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยอันตรายและรวบรวมส่งศูนย์จัดการมูลฝอย พร้อมจัดทำรายงานประจำเดือน
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลและสรุปรายงานเสนอคณะผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3346

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3346

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1043

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **