ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 50300000-3348

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ร.ต.อ.ยุทธ ญาโณทัย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยตามโครงการ “มหานครแห่งความปลอดภัย” ประกอบกับการจัดซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุด/ดับเสียหาย ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติโดยเร็ว โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เมืองหลวงของเราให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน สำนักงานเขตบางคอแหลมจึงได้จัดทำแผนติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างโดยการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2563

50300300/50300300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงภัยจากอาชญากรรมในพื้นที่เขตบางคอแหลม 2. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการสัญจรของยานพาหนะ เป็นไปโดยสะดวกไม่ก่อให้เกิดเหตุร้ายจากสาเหตุไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอ 3. เพื่อประสานการไฟฟ้านครหลวงให้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุด 4. เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 5. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีให้กับประชาชนที่หน่วยราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

เป้าหมายของโครงการ

ถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เสี่ยงภัยอาชญากรรมที่เป็นสาธารณะได้รับการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 150 ดวง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-03-25)

100.00

25/03/2564 : ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะได้ทั้งหมด 317 ดวง เฉพาะเดือนมีนาคม 2564 ตำเนินการได้ 265 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2021-02-22)

34.00

22/02/2564 : เดือนตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการซ่อมและติดตั้งไฟฟ้าได้ จำนวน 52 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.00 (2021-01-27)

19.00

27/01/2564 : เดือนตุลาคม -มกราคม 2564 ซ่อม/ติดตั้งไฟฟ้าได้จำนวน 28 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-28)

10.00

28/12/2563 : เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 ซ่อม/ติดตั้งไฟฟ้าได้จำนวน 15 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.60 (2020-11-25)

4.60

25/11/2563 : ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ได้จำนวน 7 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่สาธารณะที่เป็นจุดเสี่ยงภัยและพื้นที่ที่ไฟฟ้าแสงสว่างชำรุด
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานการไฟฟ้าเขตยานนาวา ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุด
:60%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการตามแผน/โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3348

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3348

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1045

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งและ/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
100.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **