ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการ School Zone Safety Zone : 50300000-3358

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสมภพ ทับทวี

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครประสบปัญหาด้านการจราจร และเป็นปัญหาสำคัญของเมืองมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งด้านการสัญจรที่ไม่สะดวกรวดเร็วและอุบัติเหตุด้านการจราจรในปี 2560ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร รวม 88,740 รายโดยสภาพปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานครมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงของพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการเจริญเติบโตขยายตัวไปในทุกทิศทางส่งผลให้ประชาชนยังประสบปัญหาการจราจรอยู่เช่นเดิม ในอดีตที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้สนับสนุนส่งเสริมการแก้ไขปัญหาจราจรอย่างเป็นระบบ โดยดำเนินการก่อสร้างถนนเส้นทางใหม่ ขยายผิวจราจร จัดทำระบบการจัดการจราจรและจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจบุคลากรของกรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยการจราจรแก่ประชาชนได้ในระดับหนึ่ง ในสภาพการณ์ปัจจุบันที่กรุงเทพมหานครยังต้องประสบกับปัญหาด้านการจราจรกรุงเทพมหานครจึงต้องเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ เพิ่มพื้นที่ปฏิบัติการและขยายพื้นที่อำนวยความสะดวกจราจรให้กว้างขวางครอบคลุมโรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน จึงได้จัดทำโครงการ School Zone Safety Zone ขึ้น

50300900/50300900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด 2.2 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปในช่วงเวลาเร่งด่วน เช้า-เย็น 2.3 เพื่อให้นักเรียนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏจราจรและรักษาวินัยจราจร

เป้าหมายของโครงการ

3.1 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางคอแหลมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป บริเวณหน้าโรงเรียนสถานศึกษาในพื้นที่เขตบางคอแหลม ที่ตั้งอยู่ในจุดที่มีการจราจรคับคั่งในวันทำการวันละ 2 รอบ (เช้า-เย็น)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-22)

100.00

22/09/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 50 คนโดยใช้แบบสำรวจผ่านระบบ google form โดยผู้ปกครองนักเรียนมีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 95

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-26)

90.00

26/08/2564 : เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ทำให้โรงเรียนปิดตามประกาศของกรุงเทพมหานครและออกสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ทำให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมีภารกิจเพิ่มมากขึ้นเช่นการ รับ – ส่งผู้ป่วย

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-23)

80.00

23/07/2564 : เนื่องจากสถาณการณ์โควิด 19 โรงเรียนได้ปิดตามประกาศกรุงเทพมหานครจึงได้ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรไปปฏิบัติหน้าที่ตามจุดพักคอยและจุดฉีดวัคซีน เอเชียธีค

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถาณการณ์โควิด 19 ทำให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมีภารกิจมากขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-27)

75.00

27/06/2564 : เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้โรงเรียนหยุดการเรียน การสอนจึงได้ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนไปปฏิบัติหน้าที่อื่นแทน เช่น การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณจุดฉีดวัคซีน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ทำให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น เช่น การรับ-ส่งผู้ป่วย

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2021-05-25)

66.00

25/05/2564 : เนื่องจากโรงเรียนถูกปิดตามประกาศกรุงเทพมหานครจึงได้ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนไปอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นแทน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2021-04-22)

58.00

22/04/2564 : เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนจึงให้เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนไปอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ทำให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น\

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-25)

50.00

25/03/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนช่วงเวลาเปิดเทอมเป็นประจำตอนเช้า - เย็น อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาตรวจการสอบ NT ในวันที่ 24 มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากมีสถาณการณ์เชื้อไวรัสโควิด 2019 ทำให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-02-25)

45.00

2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในช่วงเวลาเร่งด่วนเป็นประจำทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด 2019 ทำให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-27)

30.00

1/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจออกอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนเป็นประจำทุกวันช่วงเวลาเข้าเรียนและเลิกเรียน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถาณการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 ทำให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น เช่น การตั้งด่านคัดกรอง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-25)

25.00

25/12/2563 : เจ้าหน้าที่เทศออกอำนวยควมสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน เป็นประจำทุกวันช่วงเวลาเร่งด่วนและรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักเทศกิจทราบ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถาณการณ์แพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด 2019 ทำให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-25)

20.00

25/11/2563 : 1. จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าาที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน 2. เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างปิดภาคเรียนและเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่เทศกิจจึงจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถาณการณ์โควิด 19 ทำให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำโครงการเสนอผู้อำนวยการเขต อนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติแผน/ โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ (เอกสารแนบหมายเลข 1)
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลความคืบหน้า/ผลการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินการ ตามแผน/โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3358

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3358

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1043

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **