ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน : 50300000-3361

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ร.ต.อ.ยุทธ ญาโณทัย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีแผนการบริหารราชการช่วงปี พ.ศ.2560 - 2564 ซึ่งผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายเพื่อดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ได้รับความสะดวก ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางคอแหลม มีหน้าที่ให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรผ่านไปมาบริเวณที่อยู่อาศัย เช่น ถนนเป็นหลุมบ่อ น้ำท่วมขัง ท่อระบายน้ำอุดตัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเบื้องต้นได้

50300300/50300300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน ทางเดินเท้า ที่ชำรุดเสียหาย 2. เพื่อดูแล บำรุงรักษา บ่อพักท่อระบายน้ำ 3. เพื่อดูแล บำรุงรักษาทางเดินเท้า 4. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจรผ่านไปมาให้ได้รับความปลอดภัย 5. ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ชำรุดเสียหาย

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานเขตบางคอแหลมมีเป้าหมายในการดำเนินการปรับปรุงถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ชำรุดเสียหายในพื้นที่เขตบางคอแหลม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-06-25)

100.00

25/06/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-05-19)

90.00

19/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-04-23)

80.00

23/04/2564 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา 1 โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-02-25)

70.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-01-27)

60.00

27/01/2564 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-12-28)

50.00

28/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 2 โ่ครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-11-25)

30.00

25/11/2563 : เสนอขออนุมัติจ้าง จำนวน 2 โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-23)

20.00

อยู่ระหว่างรายงานข้อจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจตรวจสอบพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินตามแผนที่วางไว้
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3361

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3361

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1043

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **