ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ : 50300000-3367

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายธีรศักดิ์ สุขแสง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ั้ เขตบางคอแหลมเป็นเขตชั้นใน มีพื้นที่ความรับผิดชอบประมาณ 9.02 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่หนึ่งติดแม่น้ำเจ้าพระยา มีระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งมีถนน ตรอก ซอย ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 58 ซอย โดยเป็นถนนสายหลัก 3 สาย และถนน ตรอก ซอย ของเอกชนเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรณีฝนตกหนัก น้ำทะเลหนุนสูง จึงได้กำหนดแผนในการลอกล้างท่อระบายน้ำ ในพื้นที่เขตบางคอแหลม ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น

50300300/50300300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากฝนตก และน้ำทะเลหนุนสูง (แม่น้ำเจ้าพระยา) 2. เตรียมการและดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำ ทำการล้างลอกท่อระบายน้ำ เพื่อเป็นการรองรับปัญหาน้ำที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที และลดเวลาของการ ท่วมขังให้น้อยลง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและความเดือดร้อนของประชาชน 3. มุ่งลดจุดปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากการอุดตันของท่อระบายน้ำ การเร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ และผิวจราจร 4. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร 5. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการให้ความดูแลและช่วยเหลือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-03-25)

100.00

25/03/2564 : เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-02-25)

95.00

25/02/2564 : ส่งมอบงานและตรวจรับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-01-25)

60.00

1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.00 (2020-12-28)

39.00

28/12/2563 : รายงานผลพร้อมเสนอขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-18)

30.00

18/12/2563 : ขายแบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรายงานผลและขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-11-25)

30.00

25/11/2563 : พิจารณาราคากลางพร้อมเสนอรายงานขอซื้อขอจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-23)

15.00

พิจารณาราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำผังบริเวณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินตามแผนที่วางไว้
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการตามแผน/โครงการ
:20%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3367

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3367

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1043

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **