ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม : 50300000-3371

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุธีรา เขื่อนขันธ์เจริญ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันระดับความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาผู้สูงอายุ ผู้พิการฯลฯ แม้ว่าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ไม่สามารถบรรลุผลในทางปฏิบัติได้ดี ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา ประชาชนเข้าถึงการให้บริการ ช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ จากปัญหาที่เกิดขึ้นกรุงเทพมหานครจึงได้สนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม เพื่อดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหา ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางคอแหลม จึงได้จัดทำโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมขึ้น

50301000/50301000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 2.2 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน 2.3 สร้างเครือข่ายการประสานงานหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ 2.4 เพื่อส่งเสริมความรู้แก่อาสาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

เป้าหมายของโครงการ

จ้างอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมระดับ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา และวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 อัตรา รวมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-23)

100.00

23/09/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เป็นเงิน 45,557บาท เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนกันยายน 2564 เป็นเงิน 46,550บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2021-08-24)

86.00

24/08/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 26,585 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2021-07-22)

78.00

22/07/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เป็นเงิน 31,219 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-24)

70.00

24/06/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 31,738 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2021-05-25)

63.00

25/05/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนเมษายน 2564 เป็นเงิน 28,571 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-04-21)

56.00

21/04/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนมีนาคม 2564 เป็นเงิน 35,267 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-03-23)

48.00

23/03/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 43,697 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2021-02-22)

41.00

2/22/2021 :เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนมกราคม 2564 เป็นเงิน 45,557 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2021-01-21)

33.00

21/01/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนธันวาคม 2563 เป็นเงิน 44,895 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-23)

25.00

23/12/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 43,395 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-23)

15.00

23/11/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนตุลาคม 2563 เป็นเงิน 46,066 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินโครงการและเตรียมการเพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมทำความเข้าใจการปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน สวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลการปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3371

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3371

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1043

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **