ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50300000-3372

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2564)

45

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45

นางพรทิพา สาขะจันทร์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ประชากร “ผู้สูงอายุ” ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ถือว่าเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าที่ได้มีส่วนในการพัฒนาประเทศชาติ จากการสั่งสมประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา ด้วยความชราภาพผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าตนเองหมดคุณค่าและความหมาย ถูกทอดทิ้ง ไม่มีความสำคัญอีกต่อไป โดยแท้จริงแล้วกลุ่มผู้สูงอายุที่มีคุณค่า มีศักยภาพ และมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ บางรายเป็นอาจารย์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต หรือได้ประกอบอาชีพส่วนตัว ที่สมควรได้รับการยกย่องให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอบรมเผยแพร่ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และควรได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ สำนักงานเขตบางคอแหลม ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญและศักยภาพของผู้สูงอายุที่ควรยกย่อง จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุในเขตบางคอแหลมให้แพร่หลาย ในรูปแบบธนาคารสมองตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมองเห็นว่าผู้สูงอายุคือปูชนียบุคคลที่ควรเก็บรักษาไว้เหมือนเป็นธนาคารสมอง

50301000/50301000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างมีคุณภาพ 2.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ 2.3 เพื่อเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในพื้นที่เขตให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยเผยแพร่ภูมิปัญญาแก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตบางคอแหลม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-07-22)

45.00

22/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จึงขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรม ตามหนังสือที่ กท 6910/1083 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการจัดโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-06-24)

45.00

24/06/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-25)

40.00

25/05/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-21)

35.00

21/04/2564 : เตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-23)

30.00

23/03/2564 : เตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-22)

25.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-21)

20.00

21/01/2564 : อยู่ระหว่างประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-23)

15.00

23/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-23)

10.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2022-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมวางแผน กำหนดรูปแบบรายละเอียดกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เชิญกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานความร่วมมือขอใช้พื้นที่จัดกิจกรรมตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนกิจกรรมที่กำหนดไว้
:20%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3372

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3372

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1043

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **