ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการออกกำลังกาย : 50300000-3375

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายอมรินทร์ ชำนาญ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่ต้องดิ้นรน ต่อสู้และมีการแข่งขันสูง อีกทั้งได้มีการคิดค้นเทคโนโลยีขั้นสูงมากมาย เพื่ออำนวยความสะดวกและความสุขสบายให้แก่ตนเอง การกินอยู่เปลี่ยนไป พัฒนาไปสู่ระบบบริโภคนิยม ยึดติดในรูป เสียง กลิ่น รสสัมผัส อย่างถอนตัวไม่ขึ้น ประกอบกับขาดการออกกำลังกายเนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป จึงนำพาให้มนุษย์สมัยใหม่ต้องเผชิญหน้ากับความเสื่อมถอยของสุขภาพทางกาย อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การออกกำลังกายเป็นกิจวัตรประจำวัน เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพทางกายได้ในระดับหนึ่ง สามารถชะลอความเสื่อมถอยของร่างกายและรักษาสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงให้กลับแข็งแรงขึ้นมาได้ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางคอแหลม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย จึงได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย ได้แก่ เต้นแอโรบิค รำไทเก๊ก โยคะ ลีลาศ ประจำลานกีฬาที่ได้ขึ้นทะเบียนจัดตั้งเป็นลานกีฬาของกรุงเทพมหานครและลานออกกำลังกายที่อยู่ในพื้นที่เขตบางคอแหลม

50301000/50301000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนให้เป็นกิจวัตรประจำวัน

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิค จำนวน 41,250 ราย/ปี (25 ราย/วัน/ลาน) ณ ลานกีฬา 7 แห่ง ๓.๒ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรำไทเก๊ก จำนวน 17,370 ราย/ปี (10 ราย/วัน/ลาน) ณ ลานกีฬา 8 แห่ง ๓.๓ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโยคะ จำนวน 4,560 ราย/ปี (10 ราย/วัน/ลาน) ณ ลานกีฬา ๓ แห่ง ๓.๔ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมลีลาศ จำนวน 1,020 ราย/ปี (10 ราย/วัน/ลาน) ณ ลานกีฬา ๑ แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-23)

100.00

23/09/2564 : งดจัดกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-08-24)

70.00

24/08/2564 : งดเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนกรกฎาคม 2564 เนื่องจากลานกีฬาปิดจากสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2021-07-22)

68.00

22/07/2564 : งดเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมิถุนายน 2564 เนื่องจากลานกีฬาปิดจากสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-24)

65.00

24/06/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ประจำเดือนเมษายน 2564 เป็นเงิน 57,500 บาท งดเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนพฤษภาคม 2564 เนื่องจากลานกีฬาปิดจากสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-25)

60.00

25/05/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 52,000 บาท เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ประจำเดือนมีนาคม 2564 เป็นเงิน 78,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-21)

50.00

21/04/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ประจำเดือนมกราคม 2564 เป็นเงิน 63,750 บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-23)

40.00

23/03/2564 : รอระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรประกาศในราชกิจจานุเบกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-22)

40.00

2/22/2021 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ประจำเดือนธันวาคม 2563 เป็นเงิน 88,750บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ประจำเดือนมกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-21)

30.00

21/01/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 88,500 บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ประจำเดือนธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-23)

20.00

23/12/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-23)

15.00

23/11/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ประจำเดือนตุลาคม 2563 เป็นเงิน 87,750 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายตามลานกีฬาต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมวิทยากรออกกำลังกาย
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ตรวจสอบการปฏิบัติงานของวิทยากร
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติและตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม
:30%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:. รายงานผลการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3375

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3375

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1043

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **