ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน : 50300000-3376

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2564)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

นางพรทิพา สาขะจันทร์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศศูนย์กลางความเจริญที่หลากหลายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา แหล่งท่องเที่ยว แหล่งรวมเทคโนโลยี สวนทางกับความเจริญทางด้านวัฒนธรรม ส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมและค่านิยมทางวัตถุ ยึดถือค่านิยมสมัยใหม่จากต่างประเทศ เยาวชนมีความสนใจกับสิ่งบันเทิงสื่อต่างประเทศ การเล่นเกมส์ อินเตอร์เน็ต และท่องเที่ยวแหล่งบันเทิงต่าง ๆ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการประพฤติผิดกฎหมายและศีลธรรมอันดีของสังคม ความจำเป็นที่จะต้องปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง จึงมองเห็นว่าหลักปฏิบัติทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่จะคุ้มครองปลูกฝังความเป็นเด็กดีมีคุณธรรม ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางคอแหลม มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้เป็นเยาวชนที่ดี ประพฤติตนโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอันดีงาม จึงได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้น

50301000/50301000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนศึกษาเล่าเรียนพุทธศาสนา ๒.๒ เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย ๒.๓ เพื่อสนับสนุนนโยบายของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีคุณธรรม

เป้าหมายของโครงการ

จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 100 คน ในช่วงปิดภาคเรียน ณ วัด 5 แห่ง ในพื้นที่เขตบางคอแหลม ได้แก่ 3.1 วัดราชสิงขร 3.2 วัดเรืองยศสุทธาราม 3.3 วัดไผ่เงินโชตนาราม 3.4 วัดวรจรรยาวาส 3.5 วัดบางโคล่นอก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-04-21)

30.00

21/04/2564 : เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จึงขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรม ตามหนังสือที่ กท 6910/606 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 เรื่อง ขอยกเลิกการดำเนินการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-23)

30.00

23/03/2564 : จัดทำเอกสารประสานวัดในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-22)

25.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-21)

20.00

21/01/2564 : อยู่ระหว่างประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-23)

15.00

23/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-23)

10.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานวัดในพื้นที่เขตในการเตรียมการจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
:10%
เริ่มต้น :2022-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมวางแผน กำหนดรูปแบบรายละเอียดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เชิญกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เตรียมการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนกิจกรรมที่กำหนดไว้
:20%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:รายงานผลการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ประเมินผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3376

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3376

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1043

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **