ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาวิชาชีพดีเด่น : 50300000-3377

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2564)

45

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45

นางสาวสุขขี รุจาคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เศรษฐกิจประเทศไทยมีการชะลอตัวตามเศรษฐกิจโลก ราคาสินค้าจากผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ทั้งเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคขึ้นราคา เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า การปรับขึ้นราคาสินค้า ราคาแก๊ส ราคาน้ำมันแพง ค่าโดยสารประจำทางขึ้นราคา ฯลฯ ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน ทำให้ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ การพึ่งพาตนเองได้ของประชาชนโดยไม่เป็นภาระด้านรายจ่ายของภาครัฐ ต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะความรู้ด้านวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ประชาชนที่มีทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม สามารถพัฒนางานในอาชีพของตน เป็นการเพิ่มรายได้เพื่อนำไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิต จะสร้างมาตรฐานที่ดีให้แก่ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ช่วยแบ่งเบาภาระเศรษฐกิจของครอบครัวและภาครัฐ กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้เป็นแรงงานคุณภาพ เพื่อให้แรงงานมีความสามารถในการประกอบอาชีพและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน สำนักงานเขตบางคอแหลม ตระหนักถึงปัญหาเศรษฐกิจและความสำคัญของยกระดับมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาวิชาชีพดีเด่นขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมการแข่งขันวิชาชีพ เป็นการเปิดตลาดวิชาชีพให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ให้ประชาชนสนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นการส่งเสริมแนวทางเลือกอาชีพใหม่ๆ เพราะแรงงานที่มีศักยภาพ จะนำมาซึ่งการเพิ่มรายได้ ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี มีความสามารถนำประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน

50301000/50301000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเปิดให้ตลาดวิชาชีพ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 2.2 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพใหม่ ๆ และเสริมสร้างความมั่นใจในวิชาชีพให้กับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ 2.3 เพื่อกระจายโอกาสให้ประชาชนได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม2.4 เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพมีงานทำ ลดปัญหาการว่างงาน แบ่งเบาภาระของครอบครัว และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ประชาชนทั่วไป และประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม รู้จักสถานที่ฝึกอบรมวิชาชีพ 3.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจรรยาวาสทุกหลักสูตร สามารถพัฒนาวิชาชีพ และมีความมั่นใจในวิชาชีพที่เข้ารับการฝึก จำนวน 800 คน 3.3 ประชาชนทั่วไป และประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม ได้รับโอกาสเข้าฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน 320 คน 3.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจรรยาวาสทุกหลักสูตร มีงานทำ มีรายได้ในการดำรงชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-07-23)

45.00

23/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จึงขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรม ตามหนังสือที่ กท 6910/1127 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมโครการพัฒนาวิชาชีพดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-06-24)

45.00

24/06/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-25)

40.00

25/05/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-21)

35.00

21/04/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-23)

30.00

23/03/2564 : ประชาสัมพันธ์โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-22)

25.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-21)

20.00

21/01/2564 : ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-23)

15.00

23/12/2563 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-23)

10.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางหลักเกณฑ์การให้คะแนนและกติกาการแข่งขัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ และรายละเอียดต่าง ๆ
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมเจ้าหน้าที่และวิทยากรฝึกอาชีพวางแผนดำเนินงานตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสถานที่ และกรรมการตัดสิน
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประชาสัมพันธ์การจัดงานเพื่อให้ประชาชนทั่วไป และ ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพของ ศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจรรยาวาส ทุกหลักสูตรได้ทราบ
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินงานตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้เข้าร่วมงานตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการแข่งขันประกวดผลงานวิชาชีพ และเบิกจ่าย เงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
:20%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3377

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3377

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1043

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **