ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50300000-3378

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2564)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

นายยศธน ต้นโพธิ์ทอง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีพระราชดำริแก่พสกนิกรชาวไทยเรื่อง “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้พสกนิกรนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กรุงเทพมหานครได้น้อมนำแนวพระราชดำริมากำหนดเป็นนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ด้านเศรษฐกิจ โดยให้ประชาชนรู้จักการออมเงิน ครองชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้มีศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวประจำสำนักงานเขต ๕๐ แห่ง เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการรายได้ของตนเองและครอบครัว ส่งเสริมวินัยในการออม แนะนำช่องทางการออม ซึ่งในเขตบางคอแหลมมีประชาชนประสบปัญหาด้านการเงิน หนี้สิน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้การวางแผนทางการเงินขจัดปัญหาความยากจนแก่ประชาชน สำนักงานเขตบางคอแหลม จึงได้จัดทำโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ขึ้น

50301000/50301000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการออมเงิน ๒.๒ เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงิน การออมเงิน ลดปัญหาหนี้สิน ๒.๓ เพื่อส่งเสริมการออมเงินเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพ ๒.๔ เพื่อให้มีความรู้ในการวางแผนทางการเงิน

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน การออมเงิน เพื่อสนับสนุนภารกิจศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินเขตบางคอแหลม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-07-23)

30.00

23/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จึงขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรม ตามหนังสือที่ กท 6910/1239 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-06-24)

30.00

24/06/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-05-25)

30.00

25/05/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-04-21)

25.00

21/04/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-03-23)

25.00

23/03/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คาดว่าจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-22)

25.00

2/22/2021 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-21)

25.00

21/01/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-23)

25.00

23/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ (รายงานขอซื้อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-23)

10.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดกิจกรรมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการปฏิบัติงานและประชุมเจ้าหน้าที่ตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน
:30%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถาม
:30%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ
:20%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3378

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3378

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1043

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **