ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู : 50300000-3380

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาววารุณี นนท์เหล่าพล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษามีองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการ องค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง คือบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งบุคลากรดังกล่าว มีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการจัดการศึกษา ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การจัดการศึกษาครูผู้สอนต้องมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียน โดยความพร้อมของครูผู้สอนจะกระทำได้หลายแนวทางด้วยกัน แนวทางหนึ่งคือการจัดการประชุม สัมมนา ให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้การจัดการเรียนการสอนประสบความสำเร็จ และมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังได้รับทราบนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในด้านการศึกษาอีกด้วย จากเหตุผลดังกล่าว จึงจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมสัมมนาข้าราชการครู เป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อประโยชน์และความสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม

50300700/50300700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครทั้งในส่วนของผู้บริหารกรุ๒.๒ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับทราบแนวทางการจัดการศึกษาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ไปทั้งในระดับท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร) และระดับชาติ ๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตบางคอแหลม และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม

เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ ด้านปริมาณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ผู้ดำเนินโครงการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 228 คน ๓.๒ ด้านคุณภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการศึกษา และทิศทางในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับปรุงใช้ในการจัดการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-07-22)

40.00

22/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันมีการระบาดอย่างรุนแรง จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการได้

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันมีการระบาดอย่างรุนแรง จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการได้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันมีการระบาดอย่างรุนแรง จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-06-23)

40.00

23/06/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงาน/กำหนดวันในการดำเนินกิจกรรม (รอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดีขึ้นหรือสามารถควบคุมได้ก่อน จึงสามารถจัดกิจกรรมได้)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-05-22)

35.00

22/05/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงาน/กำหนดวันในการดำเนินกิจกรรม (รอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดีขึ้นหรือสามารถควบคุมได้ก่อน จึงสามารถจัดกิจกรรมได้)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-04-20)

30.00

20/04/2564 : อยู่ระหว่างจัดประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงาน/กำหนดวันในการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2021-03-23)

28.00

23/03/2564 : อยู่ระหว่างจัดประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงาน/กำหนดวันในการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-24)

25.00

24/02/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างจัดประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงาน/กำหนดวันในการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-21)

20.00

21/01/2564 : ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-24)

15.00

24/12/2563 : ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาข้อมูล/รวมรวมเอกสารเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดประชุมตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-24)

10.00

11/24/2020 : ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาข้อมูล/รวมรวมเอกสารเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดประชุมตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-24)

5.00

24/10/2563 : ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาข้อมูลเพื่อวางแผนในการกำหนดแนวทางการจัดการประชุมครูตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและ ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานผู้เข้าร่วมประชุม และสถานที่ในการจัดการประชุม
:20%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งประชุม
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เตรียมการ และประสานงาน มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการประชุมตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3380

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3380

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1043

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **